Agrementul tehnic în construcții


     Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a emis și publicat în Monitorul Oficial nr. 412 din 20 aprilie 2021, Procedura privind elaborarea și avizarea agrementelor tehnice în construcții, aprobată prin Ordinul nr. 435 din 31 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 aprilie 2021.

     Actul normativ își produce efectele începând cu data de 20 aprilie 2021. El stabileşte condiţiile pentru solicitarea, elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea unor condiţii pentru comercializarea produselor pentru construcţii, denumită în continuare Hotărâre, precum şi cu prevederile Regulamentului privind agrementul tehnic în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

      Agrementul tehnic în construcţii este o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi reprezintă evaluarea tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare în conformitate cu cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unor produse sau seturi, denumite în continuare produse pentru construcţii, care nu fac obiectul unei specificaţii tehnice, potrivit art. 2 alin. (1) din Regulament.

     Agrementul tehnic în construcţii se elaborează de către un organism elaborator abilitat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, denumit în continuare M.D.L.P.A., în conformitate cu prevederile legale, la cererea unui solicitant. Solicitantul poate fi:
  a) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia în România sau un distribuitor care deţine acordul producătorului pentru comercializarea produselor pentru construcţii respective pentru agrementul tehnic pentru produse pentru construcţii;
  b) titularul agrementului tehnic al procedeului, în baza unui mandat primit de la producătorul procedeului, sau cel care îl utilizează, în baza unui mandat primit de la titularul procedeului, precum şi în baza licenţei aflate în valabilitate, eliberată de producătorul procedeului pentru titularul procedeului respectiv, pentru agrementul tehnic pentru procedee noi de punere în operă a unui produs pentru construcţii.

     Referitor la solicitarea elaborării unui agrement tehnic, solicitantul se adresează unuia dintre organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii abilitate în acest scop de M.D.L.P.A., a căror listă este disponibilă pe site-ul M.D.L.P.A., în cadrul căruia există grupă specializată corespunzătoare domeniului agrementului tehnic respectiv. El trebuie să prezinte o cerere, conform modelului din anexa nr. 1 a la procedură. Prin cerere, solicitantul se obligă să pună la dispoziţia organismului elaborator documentaţia necesară pentru elaborarea agrementului tehnic în construcţii.
  Ca urmare a acceptului organismului elaborator de agrement tehnic în construcţii privind necesitatea şi oportunitatea elaborării agrementului tehnic, poate începe negocierea contractului cu solicitantul, în baza documentaţiei de referinţă pentru produsul pentru construcţii/procedeul care face obiectul agrementului tehnic şi pe care solicitantul are obligaţia să îl prezinte organismului elaborator. Solicitarea pentru un agrement tehnic se poate face numai unui singur organism elaborator de agrement tehnic.

     Solicitantul întocmeşte documentaţia de referinţă care cuprinde toate elementele care fundamentează solicitarea agrementului tehnic în construcţii. Documentaţia de referinţă va cuprinde, în principal:
  a) cererea pentru agrement tehnic în construcţii, în care se menţionează în clar numele şi funcţia semnatarului;
  b) acordul producătorului privind comercializarea produsului de către solicitant, în cazul în care solicitantul este altul decât producătorul sau reprezentantul său autorizat; acordul producătorului trebuie să conţină menţiunea expresă, aceea că solicitantul „este autorizat pentru a comercializa produsele noastre în România“, precum şi data emiterii;
  c) descrierea produsului/procedeului, care se va face în limba română şi care cuprinde:
  - prezentarea produselor pentru construcţii utilizate, cu indicarea caracteristicilor şi performanţelor reprezentative;
  – descrierea fluxului tehnologic de fabricaţie, pornind de la materiile prime componente, cu precizarea planului de control al calităţii;
  – precizarea caracteristicilor şi performanţelor produsului final;
  – prezentarea elementelor/subansamblurilor de construcţie, la care se preconizează utilizarea produsului, specificându-se tehnologia de execuţie şi condiţiile de calitate aferente;
  – descrierea procedeului, menţionându-se utilajele, elementele de inventar, măsurile de protecţie a muncii, metodele şi aparatura de control al calităţii;
  d) lista utilizărilor anterioare semnificative care va cuprinde specificarea clară a locurilor unde produsul/procedeul a fost utilizat, destinaţia avută, identitatea utilizatorului;
  e) documentele tehnice, care trebuie să cuprindă, de regulă:
  – piese desenate întocmite de solicitant şi verificate de elaborator;
  – rapoartele de încercare rezultate din încercările efectuate în laboratoare acreditate sau în laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC; laboratoarele trebuie să fie acreditate/autorizate pentru încercările sau testele prevăzute în agrementul tehnic în cauză;
  – documente care conţin dovezi privind performanţele declarate;
  – rapoarte de încercare eliberate în urma efectuării încercărilor în laborator sau „in situ“ de către laboratoare acreditate, atunci când încercările sunt efectuate în baza unui standard european de metodă de încercare;
  – rapoarte de încercare eliberate de laboratoare autorizate, pentru încercări efectuate în baza unui standard român de metodă de încercare sau în baza unei reglementări tehnice în vigoare;
  – date referitoare la documentele tehnice existente (reglementări tehnice, caiete de sarcini etc.) pentru produsul, procedeul respectiv;
  – aprecieri bazate pe observarea comportării în exploatare a lucrărilor realizate cu produse sau procedee similare;
  – caiete de sarcini pentru fabricarea şi/sau punerea în operă impuse deţinătorilor de licenţe;
  f) informaţii privind sistemul de control al producţiei şi modul de efectuare a controlului pe fluxul tehnologic şi pe produsul finit, din care să se poată concluziona că este implementat un sistem de management al calităţii, sau o copie de pe Certificatul sistemului de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001, dacă îl deţine;
  g) procesul-verbal de omologare internă pentru produsele fabricate în România, care trebuie să conţină informaţii relevante în legătură cu constituirea comisiei de omologare, executarea şi încercarea prototipului, natura producţiei ulterioare (unicat, serie, după caz).

     Elaborarea agrementului tehnic se efectuează de către organismul elaborator de agrement tehnic în construcţii, prin grupa specializată pe domeniul respectiv, în baza documentaţiei de referinţă. La elaborarea documentelor privind agrementul tehnic se va ţine cont de prevederile standardelor şi actelor normative în vigoare, pentru respectarea cerinţelor fundamentale din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Raportorul desemnat de grupa specializată împreună cu colectivul stabilit în cadrul grupei specializate, care poate fi compus din 3 până la 5 membri, vor elabora următoarele documente:
  a) dosarul tehnic;
  b) proiectul de agrement tehnic în construcţii.
  Dosarul tehnic va fi format din:
  a) documentaţia de referinţă, al cărei cuprins este prevăzut la art. 16 din procedură, este întocmită de solicitant la începerea lucrării, completată cu raportul grupei specializate, cu rezultatele verificărilor făcute în timpul analizării obiectului agrementului tehnic;
  b) descrierea detaliată a produsului sau procedeului la care se referă;
  c) rezultatele încercărilor efectuate, care susţin aprecierile cuprinse în agrementul tehnic;
  d) interpretările şi aprecierile privind aptitudinea de utilizare, durabilitatea etc.;
  e) interpretările rezultatelor la încercări;
  f) referinţe asupra modului de utilizare a produsului sau procedeului;
  g) extras din procesul-verbal al şedinţei de deliberare din cadrul grupei specializate care indică numărul şi data procesului-verbal, numele persoanelor care au participat la şedinţă, propunerea grupei specializate de aprobare a agrementului tehnic.
       

     Detalii, pe larg, cu privire la avizarea unui agrement tehnic în construcții și la procedura de prelungire a avizului tehnic, de modificare sau extindere a unui agrement tehnic în construcţii - AICI