Admiterea în Corpul diplomatic și consular al României


Marți, 23 martie 2021, în Monitorul Oficial s-a publicat Ordinul nr. 732 din 15 martie 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic și consular al României.

Acest act normative stabilește cerințele-cadru, precum și condițiile generale de organizare și desfășurare a concursurilor de admitere în Corpul diplomatic și consular al României.

Admiterea în Corpul diplomatic și consular al României (CDCR) se face prin concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, în limita numărului maxim de funcții diplomatice și consulare vacante aprobate prevăzute în statul de funcții.

Se prevede în mod expres că personalul angajat în aceste condiții derulează cu Ministerul Afacerilor Externe raporturi de muncă.

    Potrivit regulamentului, calitatea de membru al CDCR poate fi dobândită ca urmare a promovării concursurilor de admitere în CDCR de persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. are dreptul să ocupe o funcție publică, conform prevederilor Constituției României, republicată, și legilor în vigoare;
 2. se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute în Constituție și în legile în vigoare;
 3. a urmat studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior din țară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de ministerul de resort în domeniul educației;
 4. cunoaște două sau mai multe limbi străine, dintre care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată prin act medical de specialitate;
 6. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni;
 7. nu face parte din partide politice;
 8. nu este incompatibilă cu dobândirea calității de membru al CDCR la angajarea în MAE.

    În ceea ce privește concursul pentru admiterea în CDCR, acesta constă în parcurgerea următoarelor probe succesive:

 1. proba depunerii și selecției dosarelor;
 2. proba testului-grilă;
 3. proba scrisă;
 4. proba evaluării finale - interviu;
 5. proba verificării dosarelor - confruntarea documentelor în original, prezentate în format fizic, cu cele depuse electronic în cadrul probei a);
 6. testarea medicală și psihologică și obținerea avizului ORNISS pentru accesul la informațiile clasificate.

    După fiecare probă, fiecare candidat primește calificativul „admis“ sau „respins“. Se pot prezenta la următoarea probă a concursului numai candidații declarați admiși la proba precedentă.

    Trebuie menționat și faptul că, la momentul înscrierii, fiecare candidat primește un cod unic de utilizator, iar pe parcursul concursului, listele candidaților admiși/respinși după fiecare probă se publică, pe baza codurilor de utilizator, pe pagina de internet a MAE.

    Pentru a consulta condițiile generale referitoare la publicitatea concursurilor, comisiile de concurs, dosarul de concurs, testul-grilă, proba scrisă sau evaluarea finală, accesați Regulamentul din 15 martie 2021.