Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale


     Autoritatea Națională de Reglementare a Gazelor Naturale a emis Ordinul nr. 18 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 264 din 17 martie 2021. Regulamentul stabileşte etapele şi condiţiile de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale. Aplicarea prezentului regulament contribuie la asigurarea unui cadru unitar, transparent şi nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

      Prezentul regulament se aplică în relaţiile dintre operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi:

 1. solicitanţii din categoria viitori clienţi casnici şi noncasnici care depun cerere pentru realizarea unui racord şi, după caz, a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM necesar alimentării cu gaze naturale;
 2. solicitanţi din categoria viitori clienţi finali noncasnici prevăzuţi la art. 148 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de distribuţie;
 3. utilizatorii de sistem care solicită modificarea unui racord şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM existente/existent;
 4. concesionarii serviciilor de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, pentru înfiinţarea sistemului/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (2^1) şi (6^1) şi ale art. 151 alin. (2) din Lege;
 5. unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a unor obiective/sisteme noi cu fonduri nerambursabile;
 6. solicitanţii şi utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
 7. operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi verificatorii de proiecte atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

     Potrivit art. 4 din regulament, pentru realizarea racordării la SD a solicitanţilor prevăzuţi la art. 2 lit. a)-e) din regulament se parcurg următoarele etape:

 • depunerea şi înregistrarea la OSD a cererii de racordare la SD însoţită de documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) din regulament şi achitarea tarifului de analiză a cererii, după caz;
 • evaluarea cererii de racordare;
 • stabilirea soluţiei tehnice pentru realizarea racordării;
 • emitere ATR conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la regulament;
 • OSD emite şi transmite solicitanţilor contractul de racordare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; OSD declanşează procesul concurenţial de licitaţie a lucrărilor de racordare, după semnarea contractului de racordare de către solicitant;
 • obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor/autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a acordului administratorului drumului pentru instalaţia de racordare în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către OE desemnat de OSD sau OE selectat de solicitant;
 • proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare de către OE desemnat de OSD sau OE selectat de solicitant;
 • verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE, selectaţi de OSD sau solicitant, conform prevederilor legale;
 • execuţia obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare prin intermediul OE desemnat de OSD sau OE selectat de solicitant;
 • urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare;
 • recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare de către OSD.

    În ceea ce privește documentația, solicitanţii prevăzuţi la art. 2 lit. a)-e) din regulament transmit către OSD o cerere de racordare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la regulament. Cererea de racordare este însoţită de următoarele:

 • documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor şi/sau construcţiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;
 • documente de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu OSD; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice şi, după caz, mandatul;
 • alte înscrisuri pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii.

     Dezvoltatorul ansamblului rezidenţial transmite odată cu cererea de racordare şi următoarele documente:

 • informaţii privind debitul şi presiunea solicitată pentru fiecare imobil/construcţie, conform prevederilor Normelor tehnice;
 • certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru imobilul/construcţia ce urmează a se edifica, în termen de valabilitate, în copie;
 • planul de situaţie, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament a acestora, în coordonate din care să rezulte precis poziţia imobilului/construcţiei;
 • Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie.

     Solicitantul are obligaţia respectării şi a prevederilor art. 34 alin. (7) din regulament. Cererea de racordare, însoţită de documentele prevăzute anterior, precum şi răspunsul la notificarea prevăzută la art. 11 alin. (2) din regulament, însoţită de acte justificative, se transmit şi se înregistrează la OSD în conformitate cu prevederile din standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale.

Dispozițiile ce vizează evaluarea cererii de racordare și stabilirea soluției de racordare, cuprinse în Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale - AICI