Noutăți în concursurile de încadrare în M.A.I.


     Pe 12 februarie 2021 a intrat în vigoare Ordinul nr. 23 din 11 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial nr. 145 din 12 februarie 2021.

     Art. 3 din Ordinul nr. 105/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 595 din 7 iulie 2020 dispune că prevederile aceluiași act normativ se aplică candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI și la cele de încadrare directă, rechemare în activitate, reîncadrare sau transfer din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, ca poliţist sau cadru militar, după caz.

     Ordinul nr. 105/2021 conține Metodologia privind realizarea examinării medicale a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI. Aceasta a suferit numărul cea mai semnificativă cantitate de modificări, atunci când Ordinul nr. 23/2021 a fost emis.

     Astfel, art. 1 din metodologie, în forma sa consolidată, prevede că, în etapa de constituire a dosarului de recrutare, candidaţii prevăzuţi la art. 3 din ordin depun la structura de resurse umane a unităţii de recrutare sau, după caz, la structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea de recrutare adeverinţa eliberată de medicul de familie, precum şi consimţământul informat, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la ordin.

     Structura prevăzută anterior transmite medicului de unitate al unităţii de recrutare adeverinţa prevăzută mai sus, în vederea analizării. Medicul de unitate al unităţii de recrutare analizează datele medicale consemnate în adeverinţa medicală, precum şi corespondenţa dintre antecedentele personale patologice şi/sau afecţiunile consemnate în cuprinsul adeverinţei şi baremele medicale prevăzute la art. 3 din metodologie.

     În situaţia în care antecedentele personale patologice şi/sau afecţiunile consemnate de medicul de familie se încadrează în bolile/afecţiunile medicale care determină expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale prevăzute la art. 3, candidaţii prevăzuţi la art. 3 din ordin sunt declaraţi «INAPT» de medicul de unitate, care completează, pe verso, paragraful corespunzător din baremele medicale prevăzute la art. 3 şi consemnează «NU POATE participa la concursul de admitere la o instituţie de învăţământ care formează personal pentru nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.». În această situaţie, procedura de recrutare şi selecţie încetează. Adeverinţa medicală completată, semnată şi parafată de medicul de unitate, se transmite prin adresă la structura prevăzută anterior, care o aduce la cunoştinţa candidatului sub semnătură. Declararea inaptitudinii nu se contestă.

     Etapa examinării medicale este descrisă în art. 3 din metodologie. Așadar, examinarea medicală a candidaţilor prevăzuţi la art. 3 din ordin se realizează după susţinerea probei/probelor de concurs, cu excepţia candidaţilor la instituţiile de învăţământ din afara Ministerului Afacerilor Interne, pentru care examinarea medicală se realizează anterior susţinerii acestora. Examinarea medicală se realizează la nivelul centrelor medicale judeţene, centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu şi spitalelor din reţeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne. Examinarea medicală se realizează prin grija centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu din reţeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne, în a căror arie de responsabilitate se află medicii de unitate prevăzuţi la art. 1 alin. (3) din metodologie.

     Art. 6 din metodologie i se aduc o serie de completări si anume : la cererea candidatului, medicul de unitate care eliberează adeverinţa privind concluziile examinării medicale îi înmânează acestuia fişa medicală, în copie conformă cu originalul. Totodată, în situaţia în care candidatul nu se prezintă cu fişa medicală la medicul de unitate în vederea consemnării concluziei, nu se eliberează adeverinţa prevăzută în anexa nr. 5 la ordin. Procedura de recrutare şi selecţie încetează în situaţia în care adeverinţa nu este depusă de candidat, până la expirarea perioadei aferente procedurii.

     Și în materia contestației rezultatului examinării medicale apar anumite modificări, după cum putem regăsi în art. 7 din metodologie. Astfel, candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale. Contestaţia se depune împreună cu fişa medicală, în copie conformă cu originalul, precum şi cu orice alte documente medicale relevante pentru soluţionarea contestaţiei la sediul Direcţiei medicale sau prin poştă electronică ori prin fax şi se soluţionează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea la nivelul secretariatului Direcţiei medicale, de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor candidaţilor respinşi pe criterii medicale, denumită în continuare Comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituită la nivelul Direcţiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne.

     Soluţiile pe care le poate adopta Comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt:

  1. respingerea contestaţiei ca fiind tardiv introdusă;
  2. respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, cu declararea «INAPT» a candidatului şi menţionarea paragrafului corespunzător din baremul medical;
  3. admiterea contestaţiei ca întemeiată, cu declararea «APT» a candidatului.

Restul modificărilor, precum și sfera atribuțiilor medicului examinator, cuprinse în Metodologia privind realizarea examinării medicale a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, aprobată                                                                                                                                                                              prin Ordinul nr. 105/2020 - AICI