Compensare lunară a chiriei pentru polițiștii din penitenciare


     Joi, 11 februarie 2021, Ministerul Justiției a emis și publicat în Monitorul Oficial nr. 141 din 11 februarie 2021, Ordinul nr. 476/C din 1 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 482/C/2020 privind stabilirea condiţiilor de acordare în beneficiul poliţiştilor de penitenciare a compensaţiei lunare a chiriei, precum şi a compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei.

     Potrivit art. 1 din Ordinul nr. 482/C/2020, poliţiştii de penitenciare au dreptul, în condiţiile legii, la compensarea lunară a chiriei pentru o locuinţă închiriată în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, în cuantum de până la 50% din salariul lunar net, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere, încheiat în condiţiile legii. Compensarea lunară a chiriei se acordă, în condiţiile legii, şi pentru locuinţele atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale sau pentru locuinţele de serviciu. Cererea privind acordarea compensaţiei lunare a chiriei pentru locuinţele atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale sau pentru locuinţele de serviciu se înregistrează la secretariatul unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare şi va fi însoţită de o declaraţie a poliţistului de penitenciare, conform anexei nr. 2, şi o declaraţie autentificată la notar a soţului/soţiei/copilului major aflat în întreţinere, după caz, conform anexei nr. 3 la ordin.

     Sumele încasate în numerar prin casierie din chiriile plătite de persoanele care beneficiază de locuinţă de serviciu se vor vira la bugetul de stat în prima zi lucrătoare de la încasare, cu excepţia unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare care nu se află în aceeaşi localitate cu unitatea Trezoreriei Statului la care sunt arondate, pentru care termenul de depunere este de două zile lucrătoare. Sumele încasate în conturile de disponibilităţi ale unităţilor vor fi virate, prin ordin de plată, la bugetul de stat, în termen de trei zile lucrătoare de la data încasării.

     Poliţiştii de penitenciare, îndreptăţiţi să beneficieze de compensaţia lunară pentru chirie, solicită acordarea acestui drept prin cererea scrisă prevăzută în anexa nr. 1 la ordin, adresată conducătorului unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea. Cererea se înregistrează la secretariatul unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare şi trebuie însoţită de următoarele documente:

  • contractul de închiriere, în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul de către compartimentul resurse umane. Contractul de închiriere se încheie în condiţiile legii cu o persoană fizică sau juridică şi cuprinde inclusiv informaţii cu privire la suprafaţa imobilului şi cota-parte închiriată;
  • declaraţie pe propria răspundere a poliţistului de penitenciare, conform anexei nr. 4 la ordin;
  • declaraţia pe propria răspundere, autentificată la notar, a soţiei/soţului poliţistului de penitenciare sau, după caz, a copilului major aflat în întreţinere, conform anexei nr. 5 la ordin;
  • angajamentul poliţistului de penitenciare, conform anexei nr. 6 la ordin;
  • documente justificative din care să rezulte situaţia de fapt şi de drept în urma căreia poliţistul de penitenciare a pierdut dreptul de proprietate asupra unei locuinţe aflate în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau, în situaţia prevăzută la art. 111 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în localitatea în care se află locuinţa pentru care poliţistul de penitenciare solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei ori într-o altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, după caz. În cazul în care cererea nu a fost însoţită, la data depunerii, de documentele prevăzute anterior sau în cazul în care declaraţiile depuse sunt neconforme cu realitatea, cererea se respinge.

     La verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie se va avea în vedere dacă locuinţa corespunde nevoilor locative ale solicitantului, din perspectiva existenţei dependinţelor, dotărilor şi utilităţilor necesare pentru satisfacerea cerinţelor de locuit ale unei persoane sau familii.

Restul prevederilor conținute în Ordinul nr. 482/C din 11 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 129 din 19 februarie 2020 - AICI