Pachetul minimal de servicii pentru copil și familia sa


 

Joi, 5 noiembrie 2020, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 1036 din 5 noiembrie 2020 Legea nr. 231 din 5 noiembrie 2020 pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, pachetul minimal de servicii pentru copil și familia devenind astfel, oficial.

Actul normativ prevede că se instituie pachetul minimal de servicii sociale pentru copil şi familie, în sarcina autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, universal şi obligatoriu, în scopul asigurării dreptului fiecărui copil la supravieţuire, dezvoltare, protecţie, precum şi la combaterea sărăciei.

 

 

        Acest pachet minimal de servicii include servicii de bază şi de informare în domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei sociale după cum urmează:

 • identificarea situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială,
 • evaluarea acestora,
 • furnizarea de informaţii,
 • consiliere,
 • însoţire,
 • asistenţă şi
 • monitorizare.

        Potrivit completării aduse art. 69 din Legea 292/2011,  care va intra în vigoare începând cu data de 3 februarie 2021, pachetul minimal de servicii se acordă în cadrul unui program national. De asemenea, trebuie menționat că finanţarea pachetului minimal de servicii se face din bugetul de stat, prin transferuri către bugetele locale în baza solicitărilor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi din fonduri europene nerambursabile sau Granturile Spaţiului Economic European (SEE) şi Norvegiene.

        Potrivit legii, pachetul minimal de servicii se acordă de către o echipă mixtă, multidisciplinară, formată la nivelul unităţii administrativ-teritoriale din: un asistent social/lucrător social, un asistent medical comunitar şi un consilier şcolar. Acestora li se pot adăuga, în funcţie de nevoile persoanelor din comunitate, potrivit legii, mediatori şcolari şi mediatori sanitari.

        Membrii echipei mixte cu excepţia consilierului şcolar, îşi desfăşoară activitatea, în proporţie de cel puţin 66% din timpul de lucru pe teren, inclusiv la domiciliul beneficiarilor, în vederea asigurării accesului acestora la serviciile publice sociale, de educaţie şi de sănătate.

        De asemenea, se menționează că echipa mixtă de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale este supervizată şi asistată metodologic de o echipă mixtă constituită la nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, din inspectori angajaţi ai direcţiilor de sănătate publică, ai direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, ai inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi ai centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv al municipiului Bucureşti.

        Nu în ultimul rând, înregistrarea datelor privind situaţia copiilor şi a familiilor de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi a celor privind serviciile acordate acestora în cadrul pachetului minimal de servicii se va face într-o aplicaţie digitală online dedicată şi unitară la nivel naţional şi va privi:

 • tipul şi natura vulnerabilităţilor copiilor din comunitate;
 • situaţia familiilor acestora, a persoanelor care au calitatea de tutore;
 • planul individualizat de servicii şi
 • modalitatea de acordare a acestor servicii.

        Pentru mai multe detalii, accesați textul Legii nr. 231 din 5 noiembrie 2020.