Dispoziții în materia inspecției fiscale – publicate în Monitorul Oficial!


     Art. 131 din Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015, descrie pe larg ce presupune inspecția fiscală, precum și rezultatul ei. Astfel, rezultatul inspecţiei fiscale se consemnează, în scris, într-un raport de inspecţie fiscală, în care se prezintă constatările organului de inspecţie fiscală din punctul de vedere faptic şi legal şi consecinţele lor fiscale, cu excepţia cazurilor în care se fac constatări în legătură cu săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132 din Codul de procedură fiscală.

     Raportul de inspecţie fiscală se întocmeşte la finalizarea inspecţiei fiscale şi cuprinde constatările în legătură cu toate perioadele şi toate obligaţiile fiscale înscrise în Avizul de inspecţie fiscală, precum şi în legătură cu alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă ce au făcut obiectul verificării. În cazul în care contribuabilul/plătitorul şi-a exercitat dreptul prevăzut la art. 130 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, raportul de inspecţie fiscală cuprinde şi opinia organului de inspecţie fiscală, motivată în drept şi în fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat de contribuabil/plătitor.

     Pentru fiecare perioadă şi obligaţie fiscală ce au făcut obiectul constatărilor, raportul de inspecţie fiscală stă la baza emiterii:

 • deciziei de impunere, pentru diferenţe în plus sau în minus de obligaţii fiscale principale aferente diferenţelor de baze de impozitare;
 • deciziei de nemodificare a bazelor de impozitare, dacă nu se constată diferenţe ale bazelor de impozitare şi respectiv de obligaţii fiscale principale;
 • deciziei de modificare a bazelor de impozitare dacă se constată diferenţe ale bazelor de impozitare, dar fără stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale principale.

     Pe 15 iulie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 703, Ordinul 1.071 din 2 iulie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Procedura are ca scop definirea acţiunilor ce trebuie efectuate de organele de inspecţie fiscală, în situaţia expres prevăzută la articolul menţionat anterior, respectiv în situaţia în care în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală se fac constatări în legătură cu săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132 din acelaşi act normativ.

     În cadrul acestei proceduri se vor întocmi sau utiliza, după caz, următoarele documente:

 • raportul de inspecţie fiscală (parţială sau generală) încheiat cu respectarea modelului şi conţinutului aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.710/2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.772/2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane fizice;
 • proces-verbal încheiat în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • referat pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecţie fiscală sau pentru justificarea emiterii raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală;
 • evidenţa contribuabililor la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală, pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală sau la care s-a întocmit un raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, fapt generat de emiterea unui proces-verbal încheiat în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care a stat la baza unei sesizări penale
 • adresa prin care contribuabilul la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală este înştiinţat în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală sau în legătură cu întocmirea raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, precum şi în legătură cu faptul că pentru impozitele, taxele, contribuţiile pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală sau care nu au fost cuprinse în actele administrativ-fiscale emise ca urmare a întocmirii raportului de inspecţie fiscală, deşi au fost avizate prin avizul de inspecţie fiscală, termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale, prevăzut la art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă, în condiţiile art. 111 alin. (2) lit. e) din acelaşi act normativ.

     Referitor la modul de desfăşurare a procedurii, această procedură presupune derularea a 5 (cinci) acţiuni, astfel:

 1. încheierea, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală, a unui proces-verbal, în condiţiile prevăzute la art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor, după caz, precum şi a perioadelor impozabile pentru care au fost făcute constatări înscrise în procesul-verbal menţionat la pct. 3.1, privind eventuala săvârşire a unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale;
 3. întocmirea, avizarea şi aprobarea referatului pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecţie fiscală sau pentru justificarea întocmirii raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, ţinând cont de cele stabilite la pct. 3.2;
 4. înştiinţarea contribuabilului la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală sau în legătură cu întocmirea unui raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, precum şi în legătură cu faptul că pentru impozitele, taxele, contribuţiile pentru care nu sa întocmit raport de inspecţie fiscală sau care nu au fost cuprinse în actele administrativ-fiscale emise ca urmare a întocmirii raportului de inspecţie fiscală, deşi au fost avizate prin avizul de inspecţie fiscală, termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale, prevăzut la art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă, în condiţiile art. 111 alin. (2) lit. e) din acelaşi act normativ;
 5. înscrierea în evidenţa specială a datelor şi informaţiilor referitoare la contribuabilul la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală sau la care s-a întocmit raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, fapt generat de încheierea unui proces-verbal în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care a stat la baza unei sesizări penale.

     Totalitatea reglementărilor cuprinse în Procedura privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - AICI