Fără actul de proprietate la semnarea contractului de energie electrică !


     Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul nr. 235 din 20 decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 7 din 7 ianuarie 2020 stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice la locurile de consum ale clienţilor finali. Prezentul regulament se aplică clienţilor finali de energie electrică, furnizorilor şi operatorilor de reţea, pentru asigurarea condiţiilor necesare furnizării energiei electrice la clienţii finali.

     Pe data de 1 iulie 2021 intră în vigoare Ordinul nr. 82 din 30 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice, publicat în Monitorul Oficial nr. 651 din 1 iulie 2021.

     Principala modificare vizează sfera încheierii contractului de furnizare a energiei electrice. Acesta se realizează pe baza:

 1. acordului solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului, sau telefonic, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 2. copiei actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;
 3. declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului:

(i) privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc.);

(ii) privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit.

     Așadar, este eliminată obligativitatea prezentării actului de proprietate a spațiului, procedura de încheiere a contractului de furnizare fiind așadar simplificată.

     Art. 19 din regulament subliniază necesitatea respectării, de către contractul de furnizare încheiat pe piaţa concurenţială (valabil pentru o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă determinată convenită de părţi) a prevederilor legislaţiei în vigoare. El trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute în mod expres de aceasta, cel puţin următoarele:

 1. identitatea părţilor contractante şi datele de contact;
 2. obiectul, data intrării în vigoare şi durata contractului, precum şi condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului, cu precizarea termenelor şi a condiţiilor de denunţare unilaterală/reziliere a acestuia;
 3. perioada de facturare, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (3);
 4. intervalul de timp pentru emiterea facturilor, modalităţile şi condiţiile de plată a facturilor de energie electrică;
 5. intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OR, în conformitate cu prevederile art. 44;
 6. preţul energiei electrice, care include componenta de achiziţie a energiei electrice (inclusiv tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea) şi componenta de furnizare;
 7. tarifele reglementate pentru serviciile de reţea, în vigoare la data încheierii contractului, respectiv tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea şi tariful pentru serviciul de sistem;
 8. preţul de furnizare a energiei electrice, compus din preţul energiei electrice, prevăzut la lit. f), şi tarifele reglementate pentru serviciile de reţea, prevăzute la lit. f^1);
 9. după caz, valoarea componentei fixe, stabilită în lei/lună sau lei/zi, şi tarifele altor servicii oferite;
 10. valoarea eventualelor impozite, comisioane, taxe şi contribuţii în vigoare la data încheierii contractului;
 11. mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate preţurile/tarifele aplicabile;
 12. compensaţii acordate şi modalitatea de rambursare a acestora, în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte şi realizate cu întârziere din culpa furnizorului;
 13. modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor, în conformitate cu prevederile art. 23;
 14. modalităţile de soluţionare extrajudiciară a litigiilor privind drepturile şi obligaţiile stabilite prin contract;
 15. drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, inclusiv cele rezultate din contractul de reţea, în cazul în care contractul de reţea este încheiat de furnizor, astfel încât clientului final să îi fie transmise drepturile şi obligaţiile care îi revin din contractul de reţea;
 16. dreptul de denunţare unilaterală a contractului de furnizare de către clientul final în condiţiile precizate de actele normative în vigoare;
 17. condiţiile în care clientul final are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale cauzate de OR/furnizor.

     Restul modificărilor și completărilor conținute în ultima formă consolidată la zi a Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali - AICI