Noile reguli privind TVA-ul la import – publicate în Monitorul Oficiale !


     Ministerul finanțelor a emis Ordinul nr. 741 din 29 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 650 din 1 iulie 2021. Cele 2 ordine ce suferă modificări sunt Ordinul nr. 101 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană, publicat în Monitorul Oficial nr. 87 din 5 februarie 2016, precum și Ordinul nr. 105 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, publicat în Monitorul Oficial nr. 90 din 8 februarie 2016.

     Astfel, articolul 6 din Normele privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 101/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 5 februarie 2016 este completat de legiutor cu mențiunea că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală publică pe site-ul propriu lista magazinelor din reţeaua de vânzare cu amănuntul, autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Uniunea Europeană, cât şi pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări.

     Potrivit lit. p) a art. 6 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi social. De aici și scopul legiutorului de a clarifica definiția persoanei nevoiașe, menționat în alin. (3) nou-introdus al art. 48 din normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Așadar, persoana nevoiașă este acea persoana din grupul vulnerabil prevăzut la art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

     O a 2-a modificare a Normelor aprobate prin Ordinul nr. 105/2016 vizează bunurile şi echipamentele care sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizaţii care are dreptul la scutire în temeiul art. 48 şi 50. În acest caz, scutirea se acordă în continuare, cu condiţia ca aceasta din urmă să fie autorizată de organele competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor cap. I din Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, şi să utilizeze bunurile şi echipamentele în scopuri care îi conferă dreptul de a beneficia de o asemenea scutire.

     Al 2-lea subact conținut de Ordinul nr. 105/2016 , Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire suferă și el o serie de modificări. Cea mai importantă ar fi aceea conform căreia, după primirea notificării privind decizia Comisiei Europene, direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul TVA va comunica această decizie Comisiei de autorizare care a înaintat documentaţia pentru a elibera solicitantului Decizia privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA. Această decizie este întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură, se semnează de preşedintele comisiei şi se comunică solicitantului, printr-o notificare scrisă, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care Comisia de autorizare a fost informată în mod oficial cu privire la decizia Comisiei Europene. În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum şi menţiunea potrivit căreia decizia respectivă poate fi contestată, în baza dispoziţiilor legale în vigoare.

     Pentru a consulta totalitatea modificărilor cuprinse în procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, precum în întreg cuprinsul Ordinului nr. 105/2016CLICK AICI