Totul despre autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import


     Agenția Națională de Administrare Fiscală emite Normele privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA, aprobate prin Ordinul nr. 1.019 din 30 iunie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 652 din 1 iunie 2021. Normele stabilesc procedura de autorizare şi de utilizare a mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA, prevăzut la art. 315^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.

     Conform art. 2 din norme, autorizaţia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import se emite de biroul vamal la care sunt prezentate bunurile pentru punerea în liberă circulaţie. Domeniul de aplicare al autorizaţiei este limitat la importul de bunuri din trimiteri cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro şi a căror expediere sau transport se încheie în România.

     Autorizaţia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import se emite dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:

 1. îşi declară intenţia de a utiliza mecanismul special pentru declararea, încasarea de la persoanele cărora le sunt destinate bunurile şi plata TVA la import;
 2. este „operator poştal“, aşa cum acesta este definit la art. 1 pct. 25 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare, sau este autorizat în calitate de comisionar în vamă/comisionar în vamă care desfăşoară activităţi de curierat rapid;
 3. este înregistrat în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal. Verificarea îndeplinirii condiţiei se efectuează prin intermediul aplicaţiei informatice a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) „Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA“;
 4. nu înregistrează obligaţii fiscale restante administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central în vederea recuperării. Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei se solicită certificat de atestare fiscală în format electronic prin intermediul aplicaţiei informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF;
 5. nu înregistrează debite faţă de autoritatea vamală. Verificarea îndeplinirii condiţiei se face prin interogarea aplicaţiei informatice specifice a autorităţii vamale;
 6. nu este în stare de insolvenţă, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară. Verificarea acestor informaţii se face prin consultarea informaţiilor din baza de date RECOM a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
 7. constituie o garanţie care acoperă cuantumul maxim al taxei pe valoarea adăugată a cărui plată este amânată la punerea în liberă circulaţie a bunurilor în cadrul mecanismului special.

     Pentru obţinerea autorizaţiei pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, solicitantul transmite la biroul vamal, în format electronic, o cerere conform modelului din anexa nr. 1 la prezentele norme. Modelul autorizaţiei pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.

Numărul autorizaţiei este de forma ROTVAROXXXXXXYYYYY, unde RO reprezintă codul de ţară ISO 3166 alfa - 2 al României, TVA reprezintă codul autorizaţiei, ROXXXXXX reprezintă codul biroului vamal care eliberează autorizaţia şi YYYYY reprezintă identificatorul unic al autorizaţiei atribuit de biroul vamal. Identificatorul unic se acordă în ordine cronologică şi crescătoare.

     Autorizaţia se emite în două exemplare şi se semnează de şeful biroului vamal. Un exemplar al autorizaţiei se remite titularului şi un exemplar se reţine de biroul vamal. O copie a autorizaţiei se transmite la Direcţia Generală a Vămilor, iar o altă copie la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă funcţionează biroul vamal.

     Art. 8 din normele privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import prevede ca biroul vamal să modifice sau revoce autorizaţia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, în oricare dintre următoarele cazuri:

 • la cererea persoanei autorizate;
 • când una dintre condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) care au stat la baza emiterii autorizaţiei nu mai este îndeplinită;
 • când persoana autorizată nu îşi îndeplineşte cel puţin una dintre obligaţiile prevăzute la art. 7 din norme.

     Dispozițiile Normelor privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA, aprobate prin Ordinul nr. 1.019 din 30 iunie 2021 trebuie coroborate cu prevederile nou-introduse de Ordonanța de urgență nr. 59/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021.

     Potrivit noii forme a art. 315^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce dezvoltă mecanismul special pentru declararea și plata la import, în situaţia în care pentru importul bunurilor, cu excepţia produselor care fac obiectul accizelor, în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro, nu se utilizează regimul special prevăzut la art. 315^2, persoana care prezintă bunurile în vamă în numele persoanei căreia îi sunt destinate acestea pe teritoriul României poate să utilizeze mecanismul special pentru declararea şi plata TVA la import, pe baza autorizaţiei emise de autoritatea vamală competentă şi sub rezerva constituirii unei garanţii, în cazul acelor bunuri pentru care expedierea sau transportul se încheie în România. Astfel, se aplică următoarele dispoziţii:

 • persoana destinatară a bunurilor este obligată la plata TVA;
 • persoana care prezintă bunurile în vamă pe teritoriul României încasează TVA de la persoana destinatară a bunurilor şi efectuează plata taxei.

     Consultați forma ce cuprinde ultimele modificări ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - AICI

Condiţiile care trebuie îndeplinite de titularul autorizaţiei, precum și motivele pe baza Biroul vamal cărora intenţionează să ia decizia modificării sau revocării autorizaţiei – AICI