Concursul de REZIDENȚIAT pe loc/post în medicină/ medicină dentară/ farmacie - sesiunea 15 NOIEMBRIE 2020


     Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 15 noiembrie 2020. Concursul se desfăşoară în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara. Astfel, se publică în Monitorul Oficial nr. 903 din 5 octombrie 2020 Metodologia pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020, aprobată prin Ordinul nr. 1.699 din 5 octombrie 2020.

     Detalii pe larg privind tematica, bibliografia și întrebările aferente pot fi consultate în tot cuprinsul cap. II din metodologie.

 Cap. III din metodologie vine în întâmpinarea candidaților, oferind dispoziții legate de documentație și condiții, dar și despre conținul dosarului de înscriere, după cum urmează:

  a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menţiona:
  (i) numele candidatului, iniţiala/iniţialele tatălui, precum şi toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau paşaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate;
  (ii) centrul universitar şi domeniul pentru care concurează;
  (iii) acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet;
  (iv) declaraţie de consimţământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv că datele vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor (RGPD) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) copia buletinului, cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);
  c) copia legalizată a diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenţii promoţiei 2020 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licenţă, copia legalizată a adeverinţei privind promovarea examenului de licenţă;
  d) adeverinţa (original) eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti;
  e) certificatul medical (original) privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează;
  f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui faţă de numele înscris în diploma de licenţă, dacă este cazul;
  g) chitanţa de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătăţii şi se achită în contul ministerului, care va fi indicat prin anunţul de concurs.

Candidații pot extrage informații utile referitoare la desfășurarea concursului și clasificarea lor în funcție de rezultatele obținute din cap. IV și V ale metodologiei aprobate prin Ordinul nr. 1.699/2020.

Textul integral al actului normativ poate fi consultat AICI.