Detalii privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământul de stat


     Ministerul Educației a emis Ordinul nr. 4.050 din 29 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat, publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din 12 iulie 2021. Actul normativ a intrat in vigoare începând cu 12 iulie 2021. Normele metodologice se aplică personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi personalului didactic şi de cercetare din învăţământul universitar de stat.

     Prin unităţi de învăţământ preuniversitar, în sensul prezentelor norme metodologice, se au în vedere:

 • unităţile de învăţământ cu personalitate juridică de stat;
 • unităţile de învăţământ special de stat;
 • unităţile de învăţământ cu program sportiv sau de artă suplimentar de stat;
 • unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar;
 • unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare de stat;
 • centrele judeţene de excelenţă/Centrul Municipiului Bucureşti de Excelenţă;
 • Palatul Naţional al Copiilor;
 • centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale.

     Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar beneficiază de dreptul la concediu de odihnă anual cu plată, cu o durată de 62 de zile lucrătoare, în perioada vacanţelor şcolare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic din învăţământul preuniversitar se stabilesc de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, astfel încât concediul de odihnă să fie efectuat integral în anul şcolar respectiv, cu asigurarea personalului didactic de predare necesar pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic din învăţământul preuniversitar se înregistrează obligatoriu în programul EduSal.

     Cadrele didactice din învăţământul universitar beneficiază de concediul anual de odihnă cu plată, în perioada vacanţelor universitare, cu o durată de cel puţin 40 de zile lucrătoare. Personalul de cercetare din instituţiile de învăţământ superior beneficiază de concediu de odihnă conform Codului muncii. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic din învăţământul universitar se stabilesc de către senatul universitar, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză.

     Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar şi din casele corpului didactic, precum şi personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare beneficiază de 25 de zile lucrătoare de concediu de odihnă anual. Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, concediul anual se raportează la anul şcolar.

     Neefectuarea concediului anual din motive bine justificate sau în situaţia rechemării pe motive bine întemeiate din concediul de odihnă, în condiţiile prezentelor norme metodologice, dă dreptul la efectuarea concediului restant întrun interval de 18 luni începând cu prima vacanţă a anului şcolar/universitar următor celui în care cadrul didactic revine în activitate. Orice convenţie prin care se renunţă, în totalitate sau în parte, la dreptul la concediul de odihnă este lovită de nulitate.

     Conform art. 9 din normele metodologice, efectuarea concediului de odihnă este întreruptă în următoarele situaţii:

 1. cadrul didactic se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
 2. cadrul didactic se află în concediu de maternitate sau de risc maternal;
 3. cadrul didactic se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
 4. cadrul didactic este chemat să îndeplinească îndatoriri publice;
 5. alte situaţii prevăzute expres de legislaţia în vigoare.

     Dispozițiile complete referitoare atât la concediul de odihnă al personalului didactic de predare, cât și al personalului de conducere din învățământul de stat - AICI