Programul RO-CULTURA - Schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă


Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă se poate realiza acum prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis.

Astfel, în Monitorul Oficial nr. 626 din 25 iunie 2021, s-a publicat Ordinul nr. 3.095 din 28 mai 2021 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă în cadrul Programului RO-CULTURA.

Activitățile stabilite de Ministerul Culturii ca fiind eligibile  în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis pot fi:

 1. inițiative de artă contemporană, incluzând elemente din cultura romă (artă vizuală, artă dramatică, muzică, literatură etc.), desfășurate la nivel local, regional, național sau/și internațional;
 2. producții artistice bazate pe cercetarea istoriei culturale a romilor;
 3. organizarea de evenimente culturale cu participarea romilor și a populației majoritare, cu scopul de a promova înțelegerea reciprocă, contribuind astfel la combaterea prejudecăților de ambele părți;
 4. schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
 5. inițiative dedicate creșterii incluziunii (exemplu: ateliere artistice sau cluburi de artă dedicate copiilor de etnie romă);
 6. inițiative de sensibilizare a publicului și promovare a receptării culturii rome;
 7. implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative care să contribuie la îmbunătățirea situației persoanelor de etnie romă;
 8. activități de formare/dezvoltare profesională a persoanelor de etnie romă, în sectoarele culturale și creative, prin activități de instruire nonformală, observare directă la locul de muncă (job shadowing, mentorship etc.), vizite de studiu etc.

    Trebuie menționat însă că enumerarea tipurilor de activități de mai sus este exemplificativă. Alte activități decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului în condiții optime, urmărind atingerea obiectivelor și rezultatelor Programului RO-CULTURA.

    În actul normativ se menționează că, pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă la atingerea valorilor-țintă minime aferente indicatorilor de program, astfel cum sunt menționate în Ghidul solicitantului, disponibil pe pagina de internet a programului, www.ro-cultura.ro.

    Mai mult, toate activitățile unui proiect trebuie să se desfășoare în România sau în statele donatoare. Cu toate acestea, dacă există o justificare adecvată și convergentă cu obiectivele programului, sunt permise excepții pentru activități care implică schimb de know-how, instruiri, vizite de studiu, participare la seminare/conferințe/expoziții sau alte evenimente similare, care pot avea loc în alte state beneficiare prevăzute la art. 6 din Protocolul 38c: Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia.

    Pe de altă parte, se prevede în mod expres faptul că în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis nu sunt eligibile proiectele/activitățile care:

 1. vizează obținerea unui avantaj în sensul prezentei scheme de către partenerii de proiect;
 2. vizează doar sau în mod esențial cercetare academică, conferințe și alte evenimente singulare, infrastructură, sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminare, conferințe, congrese, alte evenimente similare;
 3. vizează obținerea de burse individuale de studiu;
 4. vizează/conțin activități de refinanțare, de exemplu: utilizarea sprijinului financiar nerambursabil pentru acordarea de finanțări nerambursabile (granturi) sau împrumuturi altor organizații sau persoanelor fizice/juridice;
 5. se concentrează pe achiziția de echipamente;
 6. vizează implementarea unui program anual de activități curente - cererea de finanțare trebuie să fie elaborată pentru un proiect specific, ca un set de activități bine definite și corelate, care să conducă la rezultate concrete într-un interval de timp bine definit;
 7. fac obiectul unei duble finanțări;
 8. au o componentă de infrastructură, respectiv includ lucrări de construcție pentru care este necesară obținerea autorizației de construire;
 9. nu respectă valorile țintă minime aferente indicatorilor de program, detaliate în Ghidul solicitantului;
 10. au drept scop asigurarea cofinanțării pentru un alt proiect.

    Finanțarea în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis se efectuează din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, reprezentând 15% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil, și fonduri ale Mecanismului financiar SEE 2014-2021, reprezentând 85% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil.

    Valoarea totală estimată a bugetului schemei de ajutor de minimis este de 2.000.000 euro, respectiv valoarea estimată de 9.670.000 lei, la cursul mediu anual InforEuro din anul 2020 de 4,835 lei/euro, iar numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 40.

    În ceea ce privește valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat, aceasta se va încadra în următoarele limite:

 • suma minimă este de 50.000 euro pentru fiecare proiect;
 • suma maximă este de 200.000 euro pentru fiecare proiect.

    Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu schema de ajutor de minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali (2 ani fiscali încheiați anteriori și anul fiscal în curs), respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care activează și în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost.

    Pentru detalii legate condiții generale de acordare a ajutorului de minimis, durata schemei, durata și efectele proiectelor, evaluarea, selecția, precontractarea și contractarea proiectelor, cheltuielile eligibile sau despre regulile privind raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis, accesați Schema de ajutor de minimis din 28 mai 2021.