Ajutor pentru șomerii angajați !


     În contextual pandemic actual, este necesar a se lua în considerare necesitatea adoptării unor măsuri active de sprijin imediat pentru angajatorii a căror activitate a fost redusă sau întreruptă total sau parţial ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane care au împlinit vârsta de 50 de ani ale căror contracte individuale de muncă au încetat în perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, precum şi a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi 29 de ani, categorii pentru care inserţia/reinserţia pe piaţa muncii este mai dificil de realizat. În acest sens, asemănător Ordonanței de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, Guvernul emite și publică în Monitorul Oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020, Ordonanța de urgență nr. 220 din 30 decembrie 2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

      Actualul context socioeconomic influenţează semnificativ piaţa forţei de muncă şi rata şomajului. Se impune, pe de o parte, stimularea persoanelor de a fi active pe piaţa muncii şi, pe de altă parte, impulsionarea angajatorilor de a utiliza forme alternative de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât impactul negativ asupra acesteia să fie cât mai redus.

     Așadar, întrucât este necesar să fie asigurate măsuri de protecţie socială pentru angajaţi, angajatori şi alte categorii de profesionişti în concordanţă cu situaţia epidemiologică şi evoluţia acesteia după 31 decembrie 2020, Ordonanță de urgență nr. 220/2020 aduce în lumină, cu caracter de noutate, dispozițiile potrivit cărora angajatorii care în perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau de alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cetăţeni români, încadraţi în aceleaşi categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

     Totodată, art. I din Ordonanța de urgență nr. 220/2020 prevede că angajatorii au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut la alin. (1). Sumele prevăzute anterior se acordă pentru plata salariului proporţional cu timpul efectiv lucrat de salariat şi nu se cumulează, pentru acelaşi angajat, cu subvenţiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti contracte sau convenţii în temeiul art. 80, 85 şi 93^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
  Sumele se decontează din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la cererea angajatorilor, depusă prin mijloace electronice la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti în raza cărora aceştia îşi au sediul social, după plata de către angajator a drepturilor salariale. Procedura de acordare a sumelor se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale persoanelor prevăzute mai sus, anterior termenelor menționate sunt obligaţi să restituie în totalitate agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b)art. 56 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Ca și excepție, NU beneficiază de sumele prevăzute anterior următorii angajatori:
  a) instituţii şi autorităţi publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricţii din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

     Acest act normativ mai produce și schimbări semnificative asupra altor două ordonanțe de urgență, după cum urmează:

  • Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
    își schimbă forma alineatelor (1) din art. 4 și 5, în sensul că, în cazul zilierilor, se prelungeste până la 30 iunie 2021 perioada în care se acordă suma reprezentând 35% din remuneraţia cuvenită zilei de muncă.

     Legiutorul subliniază faptul că, pentru persoanele care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare zilieri, care îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, afectate de întreruperea sau restrângerea activităţii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 30 iunie 2021, se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remuneraţia cuvenită zilei de muncă. De asemenea, până la 30 iunie 2021, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajaţii care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părţi din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările şi completările ulterioare, aferent perioadei lucrate.

  • Ordonanța de urgență nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din 28 august 2020 se modifică în ceea ce privește prevederilor care se aplică până la 30 iunie 2021 şi în situaţia în care prin ordin al ministrului educaţiei se dispune suspendarea activităţilor care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem on-line.

  Textul integral, consolidat la zi, al Ordonanței nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative – AICI