Organizarea concursului pentru numirea în funcția de director al Direcției de inspecție pentru procurori


View access
Public
Alias
organizarea-concursului-pentru-numirea-in-functia-de-director-al-directiei-de-inspectie-pentru-procurori
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1041
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-01-29 07:35:20
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Joi, în Monitorul Oficial nr. 69 din 25 ianuarie 2024, a fost publicată Hotărârea nr. 80 din 16 ianuarie 2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcția de director al Direcției de inspecție pentru procurori din cadrul Inspecției Judiciare.

Direcția de inspecție pentru procurori din cadrul Inspecției Judiciare este condusă de un director numit din rândul inspectorilor judiciari care funcționează în cadrul acestei direcții.

Acesta este numit prin hotărâre a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (denumită în continuare Secția pentru procurori) în urma unui concurs. Numirea în funcția de director al Direcției de inspecție pentru procurori se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată

Potrivit regulamentului, concursul pentru numirea în funcția de director al Direcției de inspecție pentru procurori se organizează, ori de câte ori este necesar, de Secția pentru procurori, cu sprijinul Institutului Național al Magistraturii. Totodată, se menționează că organizarea concursului pentru ocuparea postului de director se anunță cu cel puțin 3 luni înaintea datei primei probe de concurs.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe, în această ordine:

  • prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere;
  • o probă scrisă tip grilă privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea și rezistența la stres.

   Pot participa la concursul pentru numirea în funcția de director al Direcției de inspecție pentru procurori inspectorii judiciari în funcție care au calitatea de procuror și o vechime de cel puțin un an în funcția de inspector judiciar.

   Data, locul și calendarul de desfășurare a concursului se stabilesc prin hotărâre a Secției pentru procurori, iar tematica și bibliografia de concurs se stabilesc prin hotărâre a Secției pentru procurori, cu sprijinul Institutului Național al Magistraturii.

   La data prevăzută de calendarul concursului, însă cel mai târziu cu 15 zile înainte de data susținerii primei probe a concursului, listele cu candidații care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

   În cadrul probei constând în prezentarea proiectului referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției, candidații susțin oral, în fața comisiei de examinare, proiectul întocmit. Comisia de examinare evaluează proiectul întocmit, verifică aptitudinile manageriale și de comunicare ale candidatului și evaluează aspectele legate de modul în care candidatul se raportează la valorile funcției pentru care candidează.

   Psihologul desemnat să participe la susținerea probei, poate adresa întrebări candidaților în scopul evaluării motivației și competențelor umane și sociale ale acestora. Aprecierea probei constând în prezentarea proiectului referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției se face în baza grilei de evaluare elaborate de comisia de examinare.

   Fiecare membru al comisiei de examinare evaluează și notează candidații cu note de la 1 la 10. Nota la această probă reprezintă media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.

   Regulamentul mai prevede că înregistrarea interviului prin mijloace tehnice audio-video este obligatorie. Înregistrările se păstrează o perioadă de un an de la data desfășurării probei, după care se distrug.

   Grila de evaluare și rezultatele la proba constând în prezentarea proiectului referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, după susținerea probei de către toți candidații. Cu 24 de ore înainte de desfășurarea probei scrise, comisia de examinare elaborează subiectele pentru această probă.

   Subiectele și baremele de evaluare și notare se predau în plicuri distincte, închise și sigilate, de către comisia de examinare, comisiei de organizare a concursului, cu cel puțin 12 ore înainte de data și ora susținerii probei scrise.

   În situația în care sunt mai mulți candidați, comisia de organizare asigură randomizarea subiectelor în 2 variante și multiplicarea acestora în funcție de numărul candidaților. Comisia de organizare asigură sigilarea plicurilor conținând subiectele în numărul de exemplare necesar pentru fiecare sală. Plicurile se deschid la începerea probei, în prezența candidaților, după expirarea termenului de acces în sălile de concurs.

   Accesul candidaților în sala de concurs este permis pe baza actului de identitate, începând cu ora stabilită, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. În mod excepțional, pot fi admiși candidați în sală și cu mai puțin de 30 de minute înainte de începerea probei, dar nu și după deschiderea plicului cu subiecte.

   Înainte de aducerea subiectelor în săli, responsabilii de sală aduc la cunoștință candidaților modul de desfășurare a probei și modul de completare a datelor personale pe teza tipizată.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Regulamentul din 16 ianuarie 2024!