Legea privind statutul grefierilor


View access
Public
Alias
legea-privind-statutul-grefierilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1035
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-01-15 08:14:45
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Vineri, în Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2024, a fost publicată Legea nr. 11 din 8 ianuarie 2024 privind statutul grefierilor și al altor categorii de personal care ocupă funcții de specialitate în cadrul instanțelor judecătorești, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Național de Expertize Criminalistice.

Actul normativ reglementează statutul grefierilor și al altor categorii de personal care ocupă funcții de specialitate în cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și al personalului de specialitate criminalistică și al personalului care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și va intra în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.

În înfăptuirea actului de justiție, activitatea grefierilor și a altor categorii de personal care ocupă funcții de specialitate în cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea constituie un sprijin pentru judecători și procurori, competența acestor categorii de personal și îndeplinirea corectă a sarcinilor care le revin jucând un rol important în buna desfășurare a întregii activități a instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea.

Una dintre principalele noutăți o constituie introducerea unei noi categorii profesionale care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul instanței judecătorești – grefierul judiciar, a cărui muncă este privită ca un sprijin direct și efectiv al activității judecătorului. Având în vedere condițiile de recrutare a grefierului judiciar, s-a propus ca acesta să îndeplinească atribuții nejurisdicționale referitoare la judecata în primă instanță și în căile de atac. Această nouă reglementare este însoțită și de înființarea funcției de grefier de ședință în cadrul instanțelor judecătorești, acesta urmând să aibă competențe în managementul dosarelor și în buna desfășurare a ședințelor de judecată.

  De asemenea, se introduce o nouă categorie profesională care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul parchetelor – grefierul principal. Această categorie profesională va avea rol în susținerea procurorului în activitatea specifică de urmărire penală, respectiv în activitatea judiciară.

  Tot cu titlu de noutate, se introduce și pentru grefierii judiciari, grefierii de ședință și grefierii principali obligația depunerii jurământului înainte de începerea exercitării funcției. De asemenea, se introduce obligația testării psihologice periodice a tuturor categoriilor de personal, precum și obligativitatea studiilor superioare juridice pentru numirea în funcția de grefier judiciar, de grefier de ședință și de grefier principal.

  Mai mult, prin noua lege se înființează funcția de specialist criminalist în cadrul parchetelor în vederea asigurării cadrului legislative și organizatoric necesar efectuării activităților criminalistice la nivelul standardelor europene de calitate, aplicabile și impuse în statele membre ale Rețelei Europene a Institutelor de Criminalistică (ENFSI).

  Așadar, potrivit noului act normativ, personalul din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea prevăzut mai sus este format din:

 • grefieri judiciari, grefieri de ședință și grefieri principali;
 • grefieri;
 • specialiști IT, specialiști criminaliști și tehnicieni criminaliști;
 • agenți procedurali și șoferi.

  Pentru numirea în aceste funcțiii, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
 • nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;
 • cunoaște limba română;
 • este aptă, din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției.

  Recrutarea în vederea ocupării posturilor de grefier judiciar se realizează prin concurs organizat la nivel național de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Școala Națională de Grefieri.

  Concursul se organizează anual sau ori de câte ori este necesar, pe baza solicitărilor transmise în acest sens Consiliului Superior al Magistraturii de către curțile de apel.

  Numărul de posturi vacante de grefier judiciar scoase la concurs, calendarul desfășurării concursului, cuantumul taxei de concurs, data și locul susținerii concursului, tematica și bibliografia de concurs, modalitatea de înscriere, documentele necesare pentru înscrierea la concurs, precum și cererea tipizată de înscriere la concurs sunt stabilite prin hotărâre a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, cu consultarea Școlii Naționale de Grefieri.

  Poate fi numită în funcția de grefier judiciar persoana care îndeplinește, pe lângă condițiile  generale, prevăzute la art. 4 din lege, și următoarele condiții:

 • este licențiată în specializarea drept;
 • are o vechime de cel puțin 3 ani în funcția de grefier de ședință, de grefier principal sau de grefier cu studii superioare juridice, indiferent de instanță sau parchet;
 • a obținut calificativul „foarte bine“ la ultima evaluare a activității profesionale;
 • nu a fost sancționată disciplinar la ultimele două evaluări;
 • a promovat concursul prevăzut la art. 6.

  Examinarea candidaților în cadrul concursului de admitere se face în două etape.

  Prima etapă constă în susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, susținută la următoarele patru discipline:

 • drept civil;
 • drept procesual civil;
 • drept penal;
 • drept procesual penal.

  Fiecare lucrare se notează distinct pentru fiecare disciplină, cu note de la 1 la 10, cu două zecimale, fără rotunjire, conform baremului de evaluare și notare. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.

  Nota obținută la proba scrisă este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la disciplinele prevăzute anterior.

  A doua etapă constă într-o testare psihologică, la care participă toți candidații declarați admiși după prima etapă.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Legea nr. 11 din 8 ianuarie 2024!