Organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA


View access
Public
Alias
organizarea-registrului-achizitiilor-de-locuinte-cu-cota-redusa-de-tva
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1030
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-01-08 13:19:35
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

      Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr. 2.080 din 28 decembrie 2023 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA. Actul legislativ este publicat în Monitorul Oficial nr. 1.190 din 29 decembrie 2023. În temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (3^8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), se organizează Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA, denumit în continuare registru.

     Registrul este organizat în format electronic, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură, şi este gestionat cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor. Registrul se organizează pe baza informaţiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la art. 291 alin. (2) lit. m) pct. 3 din Codul fiscal, autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2024, şi a informaţiilor din "Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023", organizat potrivit Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.053/2022.

     Ghidul privind accesul notarilor publici la registru şi modalitatea de utilizare a acestuia sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, şi sunt puse la dispoziţia notarilor publici, prin intermediul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

     Registrul se completează de notarii publici la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, pentru care se aplică cota redusă de TVA.

     Registrul se utilizează în situaţia în care transmiţătorul dreptului de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în scopuri de TVA în România, potrivit art. 316 din Codul fiscal, precum şi în cazul în care codul de înregistrare în scopuri de TVA al acestuia a fost anulat potrivit art. 316 alin. (11) lit. a), c)-e) şi h) din Codul fiscal.

     Registrul cuprinde următoarele informaţii:

  1. datele de identificare ale dobânditorului/dobânditorilor persoană fizică/persoane fizice;
  2. datele de identificare ale transmiţătorului/transmiţătorilor dreptului de proprietate;
  3. adresa completă a locuinţei achiziţionate cu cota redusă de TVA, în condiţiile art. 291 alin. (2) lit. m) pct. 3 din Codul fiscal;
  4. valoarea, fără TVA, la care s-a încheiat operaţiunea economică prin care se transferă dreptul de proprietate asupra locuinţei, inclusiv asupra terenului pe care este construită;
  5. numărul şi data încheierii notariale prin care s-a autentificat actul juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate;
  6. datele de identificare ale notarului public care a autentificat actul juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate;
  7. datele de identificare ale notarului public care a efectuat înregistrarea în registru a actului juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate, în situaţia în care înregistrarea se face de către un notar asociat al notarului care a autentificat actul;
  8. data şi numărul de înregistrare ale înscrierii în registru, care sunt generate automat de aplicaţia informatică;
  9. informaţiile înscrise în "Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023".

     Datele de identificare ale dobânditorului/dobânditorilor persoană fizică/persoane fizice sunt numele, prenumele şi codul numeric personal. În cazul dobânditorilor persoane fizice nerezidente, datele de identificare sunt numele şi prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală, data şi locul naşterii, tipul, seria şi numărul actului de identitate, statul emitent al actului de identitate. În situaţia în care dobânditorii sunt căsătoriţi, în registru se înregistrează ambii soţi, cu excepţia situaţiei în care, prin convenţie, s-a stabilit că bunul se dobândeşte de către un singur soţ ca bun propriu, situaţie în care se înregistrează doar soţul care are calitatea de dobânditor.

     Datele de identificare ale transmiţătorului/transmiţătorilor sunt denumirea şi codul de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei juridice sau ale altei entităţi fără personalitate juridică sau numele, prenumele şi codul de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei fizice. În cazul transmiţătorului/transmiţătorilor al cărui/căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit art. 316 alin. (11) lit. a), c)-e) şi h) din Codul fiscal, se înscrie codul de identificare fiscală.

     Datele de identificare ale notarului public sunt numele şi prenumele notarului public care a autentificat actul juridic înscris în registru, codul de identificare fiscală şi numărul unic de înregistrare din Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici (RNENP), gestionat de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.

     Datele de identificare ale notarului public care a efectuat înregistrarea, asociat al notarului care a autentificat actul, sunt: numele şi prenumele, codul de identificare fiscală şi numărul unic de înregistrare din Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici (RNENP), gestionat de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.

     Notarii publici sunt responsabili pentru înscrierea corectă şi completă a informaţiilor în registru.

     Accesul notarilor publici la registru, în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, se face pe baza unui certificat digital calificat, deţinut potrivit dispoziţiilor legale. Notarii publici sunt înrolaţi în aplicaţia informatică de gestiune a registrului de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, cu următoarele date de identificare: nume, prenume, codul numeric personal, codul de identificare fiscală, numărul unic de înregistrare din Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici (RNENP), certificatul digital calificat şi adresa profesională de e-mail. Înrolarea în aplicaţia informatică se face atât pentru notarii publici care autentifică actele juridice, cât şi pentru notarii publici care efectuează înregistrarea în registru.

     Registrul se consultă de notarii publici pentru a verifica îndeplinirea condiţiei referitoare la achiziţionarea, cu cota redusă de TVA, de către orice persoană fizică a unei singure locuinţe care are o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, potrivit art. 291 alin. (2) lit. m) pct. 3 din Codul fiscal.

     Îndeplinirea condiţiei anterioare se verifică înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata unui avans reprezentând plata parţială sau integrală a contravalorii pentru achiziţia unei locuinţe a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu cota redusă de TVA. După efectuarea fiecărei înscrieri în registru, precum şi după fiecare consultare a registrului, potrivit prezentei proceduri, notarului public i se eliberează un certificat generat de aplicaţia informatică, conform modelului stabilit prin ghidul prevăzut anterior. Certificatul se ataşează la documentaţia actului autentic încheiat.

     Îndreptarea eventualelor erori materiale produse cu ocazia efectuării înscrierilor în registru se face de către notarul public care a efectuat înscrierea în registru a informaţiilor pentru care este necesară îndreptarea erorii materiale.

Dispoziţii speciale privind organizarea registrului în anul 2024, cuprinse în cap. II al procedurii aprobate prin Ordinul nr. 2.080/2023 - AICI