Organizarea şi desfăşurarea testării psihologice din cadrul concursului de admitere în magistratură


View access
Public
Alias
organizarea-si-desfasurarea-testarii-psihologice-din-cadrul-concursului-de-admitere-in-magistratura
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1046
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-02-04 18:41:51
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Regulamentul privind concursul de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 115 din 28 iunie 2023, a fost modificat recent de Hotărârea nr. 11 din 30 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 90 din 31 ianuarie 2024. Astfel, legiutorul modifică anexa nr. 1 la regulament, mai exact Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea testării psihologice din cadrul concursului de admitere în magistratură. Scopul metodologiei constă în asigurarea unui cadru unitar de desfăşurare a procedurii de testare, respectiv reexaminare psihologică.

     Activitatea de psihologie de la nivelul Consiliului este organizată potrivit Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare.

     Prestarea serviciilor psihologice de către psihologii desemnaţi să realizeze testarea, respectiv reexaminarea psihologică este condiţionată de deţinerea atestatului de liberă practică în specialitatea „psihologia muncii şi organizaţională“, treapta de specializare cel puţin „autonom“, eliberat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi de dreptul de a desfăşura activităţile prevăzute de dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 213/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

     Rezultatele obţinute de către candidaţii examinaţi în cadrul procedurii de testare, respectiv de reexaminare psihologică vor fi raportate la acelaşi set de criterii, stabilite în conformitate cu dispoziţiile din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 131/2023 privind aprobarea profilurilor psihoprofesionale ale profesiei de judecător, respectiv procuror.

     Testarea psihologică constă în susţinerea unui test scris şi a unui interviu în faţa unui psiholog desemnat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii din rândul psihologilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţilor de apel, parchetelor de pe lângă acestea ori din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România atestaţi în condiţiile legii.

     În funcţie de numărul candidaţilor, aceştia vor putea fi repartizaţi pe grupe după criteriul alfabetic, urmând ca fiecare grupă să susţină testarea psihologică în faţa câte unui psiholog. În structurarea unei sesiuni de testare psihologică se va avea în vedere ca metodele şi tehnicile propuse să respecte următoarele cerinţe de aplicare şi de timp efectiv de lucru:

  • testare scrisă: colectiv, timp efectiv de lucru de minimum 3 ore;
  • interviu: individual, timp efectiv de lucru de minimum 30 de minute/candidat.

     Concluziile rezultate în urma susţinerii testului scris şi a interviului vor fi consemnate de către psihologul examinator, pentru fiecare candidat, în raportul de evaluare psihocomportamentală.

     Raportul de evaluare psihocomportamentală va avea o structură standardizată şi va cuprinde, pentru fiecare dintre criteriile stabilite, informaţii relevante despre persoana evaluată rezultate ca urmare a coroborării informaţiilor cu semnificaţie psihologică obţinute în urma susţinerii testului scris şi interviului, precum şi calificativul „Admis“ sau „Respins“. Raportul de evaluare psihocomportamentală va conţine pe ultima pagină parafa psihologului examinator.

     Pentru a consulta criteriile privind aptitudinile cognitive, precum și cele privind profilul de personalitate, click AICI