Retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A


View access
Public
Alias
retragerea-autorizatiei-de-functionare-a-societatii-euroins-romania-asigurare-reasigurare-s-a
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
840
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-03-20 08:39:34
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Legea nr. 237 din 19 octombrie 2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, publicată în Monitorul Oficial nr. 800 din 28 octombrie 2015, reglementează:

  1. autorizarea şi funcţionarea societăţilor de asigurare şi reasigurare cu sediul pe teritoriul României, denumite în continuare societăţi;
  2. supravegherea desfăşurării activităţii societăţilor prevăzute la lit. a) în România, pe teritoriul celorlalte state membre şi pe teritoriul statelor terţe;
  3. modalitatea prin care asigurătorii din statele terţe pot desfăşura activitate pe teritoriul României prin intermediul unor sucursale, autorizate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.;
  4. supravegherea grupurilor de asigurare şi de reasigurare;
  5. atribuţiile A.S.F. în calitate de autoritate competentă cu reglementarea, autorizarea şi supravegherea societăţilor, relaţia acesteia cu supraveghetorii din state membre sau din state terţe, cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, denumită în continuare EIOPA, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, cu Comisia Europeană şi cu alte autorităţi, instituţii sau organisme.

     Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Decizia nr. 262 din 17 martie 2023 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia, publicată în Monitorul Oficial nr. 223 din 17 martie 2023.

     Potrivit art. 1 din decizie, în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. a) lit. b), lit. f) şi lit. p), alin. (2) lit. b) şi alin. (5^1) şi a criteriilor prevăzute la art. 163 alin. (11), alin. (15), alin. (19) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 224.100 lei Societatea EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A.  În termen de două 2 zile lucrătoare de la data achitării amenzii, EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A. va transmite A.S.F., Direcţia Generală - Sectorul Asigurări-Reasigurări, o copie a dovezii achitării amenzii. Decizia A.S.F. prin care se constată şi se individualizează obligaţia de plată menţionată anterior constituie titlu de creanţă, care, la data scadenţei, devine titlu executoriu, în baza căruia A.S.F. declanşează procedura de executare silită pentru recuperarea creanţelor sale, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 237/2015.

     Totodată, se dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A., conform dispoziţiilor art. 110 alin. (1) lit. d) şi lit. e) coroborat cu prevederile art. 163 alin. (3) lit. b), alin. (11) şi alin. (15) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, se constată starea de insolvenţă a Societăţii EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A., astfel cum este definită de art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi se dispune promovarea de către A.S.F. a cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva Societăţii, conform dispoziţiilor art. 249 din legea referită.

     Conform art. 5 din Decizia nr. 262/2023, Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A. are obligaţia de a efectua toate demersurile necesare pentru notificarea asiguraţilor, atât cu privire la posibilitatea acestora de a denunţa contractele de asigurare încheiate cu Societatea, cât şi cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare, achitate în cadrul contractelor, proporţional cu perioada cuprinsă între momentul denunţării şi cel al expirării duratei de valabilitate a contractelor.

     Orice persoană care invocă un drept de creanţă împotriva Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., după producerea unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă, între data retragerii autorizaţiei de funcţionare şi cea a denunţării contractelor de asigurare, va putea solicita deschiderea dosarului de daună la Fondul de garantare a asiguraţilor, în acord cu prevederile art. 12 din Legea nr. 213/2015. În termen de 30 de zile de la data publicării deciziei de retragere a autorizaţiei de funcţionare în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea are obligaţia predării către Fondul de garantare a asiguraţilor a evidenţei contractelor de asigurare în vigoare la data retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii, a evidenţei complete a dosarelor de daună, precum şi a evidenţelor tehnico-operative şi contabile aferente acestor contracte şi dosare, în vederea publicării listei potenţialilor creditori de asigurări, beneficiari ai sumelor cuvenite de la Fondul de garantare, în conformitate cu prevederile art. 12^2 din Legea nr. 213/2015, coroborat cu dispoziţiile art. 19 din Norma A.S.F. nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, cu modificările şi completările ulterioare. La data publicării deciziei A.S.F. în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin care A.S.F. constată existenţa indiciilor stării de insolvenţă a Societăţii şi imposibilitatea redresării, se naşte dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare a asiguraţilor, conform prevederilor art. 266 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

Motivarea Autorității de Supraveghere Financiară în emiterea Deciziei nr. 262/2023 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia, pe larg - AICI