Certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA


     Ministerul Finanțelor publice a emis Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul nr. 3.225 din 30 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1331 din 31 decembrie 2020, norme care își produc efectele începând cu prima zi a anului 2021.

      Potrivit art. 326 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, prin excepţie de la prevederile alin. (3) al aceluiaşi articol, nu se face plata efectivă la organele vamale pentru importurile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 326 alin. (4^1) din Codul fiscal şi care au obţinut certificat de amânare de la plată.

     În vederea obţinerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din norme depun la Direcţia Generală a Vămilor următoarele documente:

  • o cerere-tip conform modelului din anexa nr. 1 la norme;
  • copie după documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;
  • certificat de atestare fiscală, în original, din care să rezulte că este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 326 alin. (4^1) lit. a) din Codul fiscal;
  • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că în ultimele 6 luni anterioare lunii în care solicită eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii şi state terţe, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puţin 50 milioane lei. În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;
  • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu sunt în stare de insolvenţă, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară.

     În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 326 alin. (4^1) din Codul fiscal, Direcţia Generală a Vămilor eliberează persoanelor care au depus documentaţia potrivit alin. (1) certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată în termen de 30 de zile de la depunerea cererii şi a documentaţiei complete. Modelul certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată este prevăzut în anexa nr. 2 la norme. Certificatul de amânare de la plată se eliberează pe perioada indicată de solicitant.

     Certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA se revocă în situaţia în care una dintre condiţiile care au stat la baza eliberării certificatului, prevăzute la art. 326 alin. (4^1) din Codul fiscal, nu mai este îndeplinită sau în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 316 din Codul fiscal.

    În legătură cu garanţia prevăzută la art. 326 alin. (7) din Codul fiscal, pentru importul în România de bunuri scutit de taxă în condiţiile prevăzute la art. 293 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, aceasta se constituie la biroul vamal la care s-a depus declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie. Cuantumul garanţiei trebuie să acopere taxa pe valoarea adăugată care ar fi datorată la punerea în liberă circulaţie a bunurilor. Garanţia poate fi constituită prin:

  • un depozit în numerar sau echivalentul acestuia;
  • angajamentul unui garant.

Totalitatea prevederilor conținute de Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul nr. 3.225 din 30 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1331 din 31 decembrie 2020 pot fi consultate AICI