Se iau măsuri pentru începerea în bune condiții a anului școlar.


Prin Ordonanța de urgență nr. 144 din 24 august 2020 s-au luat măsuri necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creştere rapidă a infecţiei cu coronavirus, dar şi pentru a crea condiţiile necesare desfăşurării activităţilor didactice.

 

    O primă măsură se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învăţare în mediul on-line. În acest sens, măsura are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare astfel încât orele de pregătire din timpul activităţilor didactice să se poată desfăşura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii şi cu ceilalţi elevi, precum şi pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor didactice necesare procesului de învăţământ.

Următorii beneficiari eligibili

  1. a) unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care desfăşoară activităţi didactice pentru elevi, cu condiţia ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziţie publică în condiţiile legii;
  2. b) autorităţile publice locale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ-teritoriale care desfăşoară activităţi didactice destinate elevilor;
  3. c) parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuţi la lit. a) şi b);
  4. d) parteneriatele între inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ.

pot achiziționa echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei - IT mobile, respectiv tablete pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în limita a 100.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuţia Uniunii Europene - UE este de 87.500.000 euro, iar contribuţia naţională este de 12.500.000 euro.

Sumele aferente achiziţiei echipamentelor IT mobile, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line, vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2014-2020 prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - TIC, pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-sănătate şi e-cultură - secţiunea e-educaţie.

    A doua categorie de măsuri pentru activităţile didactice aferente anului şcolar 2020-2021 se referă la asigurarea de echipamente de protecţie medicală cum sunt: măşti de protecţie medicală, dezinfectanţi, combinezoane, precum şi alte echipamente de acest tip necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Asigurarea acestor echipamente de protecţie medicală s-ar realiza în unităţile de învăţământ preunivesitar de stat care sunt expuse unui risc ridicat de răspândire a coronavirusului astfel cum este stabilit prin norme metodologice ale Ministerului Sănătăţii.

    O altă categorie de măsuri pentru activităţile didactice aferente anului şcolar 2020/2021 este cea referitoare la asigurarea condiţiilor igienico-sanitare minime necesare pentru unităţile de învăţământ preunivesitar de stat care nu au asigurată racordarea la reţeaua de apă-canalizare. Condiţiile igienico-sanitare minime pentru activităţile didactice precum spălarea mâinilor pentru a evita răspândirea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 poate fi asigurată prin achiziţionarea de containere sanitare mobile necesare unităţilor de învăţământ preunivesitar de stat pe perioada desfăşurării activităţilor didactice.

Echipamentele de protecţie medicală, dezinfectanţi şi containere sanitare mobile în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, se decontează din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare, în limita a 50.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, pentru echipamente de protecţie medicală şi dezinfectanţi, respectiv în limita a 25.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, pentru containere sanitare mobile, cu aplicarea mecanismului prevăzut de art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Decontarea echipamentelor de protecţie medicală de tip dezinfectanţi, precum şi/sau a containerelor sanitare mobile se va face cu respectarea regulamentelor Comisiei Europene.

Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte destinat achiziţionării de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau a containerelor sanitare mobile sunt:

  1. a) unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu condiţia ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziţie publică în condiţiile legii;
  2. b) autorităţile publice locale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
  3. c) parteneriatul dintre autorităţile publice locale şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute la lit. a) şi b);
  4. d) parteneriatele între inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ.

Achiziţionarea de containere sanitare mobile este eligibilă pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care nu au asigurat accesul la reţeaua de apă-canalizare, în limita valorii de 5.000 euro per container, echivalentul în lei la data aprobării ghidului solicitantului, cu condiţia contractării în condiţiile legii a serviciilor de vidanjare pe toată durata utilizării containerelor sanitare mobile. Depăşirea cheltuielilor cu achiziţia de containere sanitare mobile se suportă de către beneficiarul finanţării. Decontarea cheltuielilor cu containerele sanitare mobile se realizează cu obligaţia beneficiarului finanţării de a depune documente justificative privind costul de achiziţie al acestora.