Acordarea garanţiilor pentru beneficiarii Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026


View access
Public
Alias
acordarea-garantiilor-pentru-beneficiarii-programului-national-de-dezvoltare-si-sustinere-a-industriei-alimentare-investalim-aferent-perioadei-2023-2026
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1036
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-01-22 07:27:13
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Agriculturii și Dezvoltării rurale a emis Ordinul nr. 499 din 24 noiembrie 2023 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea garanţiilor pentru beneficiarii Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, regulile de gestionare a plafonului de garantare, criteriile de eligibilitate pentru acordarea garanţiilor, garanţiile suplimentare aferente creditului, plata garanţiilor, recuperarea creanţelor, dispoziţiile privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea, precum şi a modelelor convenţiei de garantare şi convenţiei de implementare. Actul normativ este publicat în Monitorul Oficial nr. 46 din 18 ianuarie 2024.

     Prezenta procedură reglementează acordarea de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A., denumit în continuare FGCR, de garanţii în conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, denumită în continuare OUG nr. 65/2023, precum şi pentru finanţările pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile, exclusiv TVA, contractate de către beneficiarii Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM de la instituţii de credit.

     Garanţiile emise de FGCR în conformitate cu prevederile OUG nr. 65/2023 au următoarele caracteristici:

 1. sunt exprese, irevocabile şi necondiţionate şi pot fi acordate şi plătite numai instituţiilor de credit cu care Fondul a semnat contracte de garantare în temeiul convenţiei de garantare;
 2. se plătesc la prima cerere în condiţiile respectării prevederilor prezentei proceduri şi ale convenţiei de garantare încheiate;
 3. au o valoare determinată;
 4. valoarea garanţiei FGCR se reduce proporţional cu procentul de garantare pe măsura rambursării creditului.

     Perioada de valabilitate a garanţiei se corelează cu scadenţa creditului prevăzută în solicitarea de garantare, la care se adaugă 60 de zile.  Pentru riscul asumat, FGCR percepe instituţiilor de credit, respectiv beneficiarilor de garanţii emise un comision de garantare stabilit conform prezentei proceduri şi prevederilor convenţiei de garantare.
     Pot beneficia de garanţii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 65/2023, întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării solicitării de garantare, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea întreprinderilor;

b) deţin un acord pentru finanţare/acord pentru finanţare rectificat, emis de AFIR în conformitate cu prevederile OUG nr. 65/2023, precum şi cu prevederile Procedurii de implementare a Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, aprobată prin HG nr. 844/2023;

c) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“ definite conform art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

d) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, conform certificatului de atestare fiscală;

e) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit sau, dacă acestea exista, instituţia de credit la care sunt înregistrate restanţele confirmă achitarea acestora până la data aprobării garanţiei;

f) nu se află în procedură de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

g) prezintă instituţiei de credit garanţii, cu respectarea următoarelor cerinţe minime:

(i) se includ în structura de garanţii aferentă creditului cel puţin un contract de fideiusiune cu o persoană fizică având calitatea de asociat/acţionar/ administrator/reprezentant legal al beneficiarului şi o ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor corporale şi/sau necorporale, eligibile şi neeligibile, finanţate din credit, care, împreună cu garanţia FGCR, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În situaţia în care nu se pot institui ipoteci asupra bunurilor finanţate prin credit sau dacă valoarea alocată în garanţie a acestora, împreună cu garanţia FGCR, nu acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării, se instituie ipoteci şi asupra altor bunuri imobile/mobile, inclusiv depozite bancare, sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care să conducă la asigurarea gradului minim de acoperire cu garanţii mai sus menţionat. Toate ipotecile imobiliare/mobiliare prevăzute la acest punct vor fi de rang I. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către instituţia de credit la FGCR. În situaţia în care, pe parcursul derulării creditului, persoanele fizice care au semnat contractele de fideiusiune îşi pierd calitatea de acţionari/asociaţi/administratori/reprezentanţi legali, instituţia de credit va încheia un nou contract de fideiusiune cu noii acţionari/asociaţi/administratori/ reprezentanţi legali, iar dacă aceştia refuză rămâne în vigoare contractul de fideiusiune existent;

(ii) în completarea garanţiilor minime prevăzute la pct. (i), instituţia de credit poate suplimenta structura de garanţii cu alte garanţii, respectiv cu garanţii reale şi/sau personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi a FGCR, proporţional cu procentul de garantare;

h) se încadrează într-o categorie de rating conform solicitării de garantare, care permite acordarea garanţiei;

i) se încadrează în normele de creditare ale instituţiei de credit.

     Beneficiarii pot fi întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică. Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-h) din procedură se verifică de către FGCR pe baza documentelor prevăzute în convenţia de garantare.

     Decizia de aprobare/respingere a emiterii garanţiei de către FGCR se face pe baza rezultatului analizei, a documentaţiei prevăzute în convenţia de garantare, precum şi a respectării prevederilor legale din regulamentele Băncii Naţionale a României şi cele ale OUG nr. 65/2023 şi are la bază:

 1. evaluarea riscului de credit de către instituţiile de credit, în funcţie de normele proprii de creditare şi care au stat la baza analizei şi aprobării de către acestea a creditelor pentru care se solicită emiterea garanţiei;
 2. categoria de rating a beneficiarilor;
 3. îndeplinirea cumulativă a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 4 din procedură;
 4. alte elemente pe care FGCR le identifică în analiza proprie, pe baza datelor furnizate de instituţiile de credit, care pot conduce la respingerea solicitării de garanţie.

     Răspunderea FGCR curge de la data acordării garanţiei şi încetează în următoarele situaţii:

 1. la rambursarea integrala a creditului, comunicată FGCR prin adresa scrisa de către centrală sau oricare dintre unităţile teritoriale ale instituţiei de credit sau asumată prin semnătură de către aceasta prin intermediul raportărilor lunare transmise conform convenţiei de garantare;
 2. la renunţarea instituţiei de credit la garanţia FGCR, comunicată prin adresa scrisa de către centrală sau oricare dintre unităţile teritoriale ale instituţiei de credit sau asumată prin semnătură de către aceasta prin intermediul raportărilor lunare transmise conform convenţiei de garantare;
 3. data expirării valabilităţii garanţiei conform contractului de garantare/actelor adiţionale la acesta;
 4. plata parţială/integrală a sumei garantate/soldul sumei garantate;
 5. neplata comisionului de garantare şi a penalităţilor aferente, după expirarea perioadei prevăzute pentru plata acestuia;
 6. după expirarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către instituţia de credit a adresei FGCR prin care s-a restituit pentru completări/clarificări dosarul cererii de plată, dacă FGCR nu primeşte o nouă cerere de plată şi documentaţia completă aferentă acesteia şi documentele/ clarificările conform solicitărilor FGCR anterioare restituirii;
 7. la data cesionarii de către instituţia de credit a creanţei garantate de FGCR. În aceasta situaţie, FGCR comunică instituţiei de credit finalizarea garanţiilor în sold şi respingerea eventualelor cereri de plata aflate în analiză, pentru contractele cesionate;
 8. la data comunicării către instituţia de credit a deciziei FGCR de respingere a cererii de plată a garanţiei, în situaţiile prevăzute de convenţia de garantare şi care se afla sub controlul instituţiei de credit.

     În perioada de valabilitate a contractului de garantare se încheie acte adiţionale la acesta în următoarele situaţii:

 1. modificarea valorii/soldului creditului prin acte adiţionale la contractul de credit;
 2. modificarea scadenţei finale a creditului;
 3. modificarea procentului de garantare al FGCR, fără a depăşi procentul maxim de 80%;
 4. modificări ale statutului juridic al beneficiarului, precum forma de organizare şi/sau denumirea, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii lor de la debitor.

     Reglementări suplimentare ce vizează plafonul și comisionul de garantare, precum și plata garanției, disponibile AICI