Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, în învăţământul superior


View access
Public
Alias
metodologia-privind-organizarea-si-desfasurarea-examenului-de-promovare-in-cariera-didactica-in-invatamantul-superior
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1047
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-02-04 19:15:50
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României a emis Hotărârea nr. 56 din 25 ianuarie 2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, în învăţământul superior, act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 87 din 30 ianuarie 2024. Prin procesul de promovare în cariera didactică se asigură evoluţia în carieră a personalului didactic titular dintr-o instituţie de învăţământ superior, prin trecerea pe o funcţie didactică superioară. Promovarea în carieră a personalului didactic titular pe un post vacant, corespunzător unei funcţii didactice, superioară celei pe care o ocupă, se realizează prin examen.

     Posturile vacante destinate promovării în cariera didactică se aprobă anual de către consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ superior. Metodologia proprie referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior, prevede standardele minimale de ocupare a posturilor didactice pentru următoarele funcţii didactice:

 1. lector universitar/şef de lucrări;
 2. conferenţiar universitar;
 3. profesor universitar.

     Conform art. 4 din metodologia-cadru, cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei probe de examen, pe pagina principală a site-ului web a instituţiei de învăţământ superior, care găzduieşte şi pagina de internet a examenului, vor fi publicate, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), pentru fiecare candidat la examenul de promovare în cariera didactică, următoarele:

 1. curriculum vitae;
 2. fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru postul pentru care urmează să se desfăşoare examen de promovare;lista completă de lucrări a candidatului.

     Examenele au caracter transparent conform prevederilor legale în vigoare. La examen poate participa candidatul care îndeplineşte condiţiile de înscriere la examenul de promovare, conform Legii nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei metodologii-cadru.

     La examenul pentru promovarea în cariera didactică pot participa cadrele didactice titulare care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să fi avut calificativul „foarte bine“ în ultimii 3 ani;
 2. să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
 3. să îndeplinească standardele de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, prevăzute la art. 206 alin. (2), (3) sau (4) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

     În vederea înscrierii la examenul de promovare, candidatul depune un dosar care conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la examen, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
 2. o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor;
 3. curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic - model Europass;
 4. lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
 5. fişa de verificare a îndeplinirii standardelor instituţiei de învăţământ superior, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat;
 6. documente care atestă deţinerea titlului de doctor: copia conformă cu originalul a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, copia conformă cu originalul a atestatului de recunoaştere sau echivalare a acesteia;
 7. rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională al tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
 8. declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, în care s-ar afla în cazul promovării examenului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
 9. în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (4) şi (5) din metodologia-cadru, copii conforme cu originalul care atestă deţinerea titlurilor medicale respective;
 10. dovada privind obţinerea calificativului „foarte bine“ în ultimii 3 ani de activitate profesională;
 11. declaraţia pe propria răspundere a candidatului din care să reiasă că nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani;
 12. copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
 13. copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;
 14. în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea acestuia, respectiv certificatul de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
 15. maximum 10 lucrări publicate, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii;
 16. pentru candidaţii la funcţia de conferenţiar universitar/ cercetător ştiinţific gradul II, respectiv profesor universitar/ cercetător ştiinţific gradul I: 3 scrisori de recomandare, conform art. 14 din metodologia-cadru;
 17. certificat de cazier judiciar;
 18. certificat de integritate comportamentală reglementat de Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
 19. certificat medical, eliberat pe un formular specific adoptat prin ordin comun al ministrului educaţiei şi ministrului sănătăţii;
 20. avizul medical pentru exercitarea profesiei didactice, eliberat conform prevederilor ordinului comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii.

     Documentele se vor depune atât în format letric, cât şi pe suport electronic. Instituţia de învăţământ superior va specifica reglementările care se aplică lucrărilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic.

Dispoziții referitoare la obţinerea avizului compartimentului juridic al instituţiei de învăţământ superior, precum și la decizia pentru numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent pentru candidatul declarat admis - AICI