Procedură pentru primirea de articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import


Președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a emis Ordinul prin care se aprobă procedura de autorizare a instituțiilor sau organizațiilor a căror activitate principală o reprezintă educația sau oferirea de asistență pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import. Astfel, în Monitorul Oficial nr. 355 din 7 aprilie 2021, s-a publicat Ordinul nr. 149 din 25 ianuarie 2021.

Acest act normativ aprobă  procedura care stabilește modalitatea și condițiile de autorizare de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, a instituțiilor sau organizațiilor a căror activitate principală o reprezintă educația sau oferirea de asistență pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import, în baza prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, cu modificările ulterioare.

   Articolele importate în beneficiul persoanelor cu dizabilități sunt bunuri special proiectate pentru educația, munca sau progresul social al nevăzătorilor sau al altor persoane cu handicap fizic sau mental, dacă sunt importate de instituții sau organizații a căror activitate principală o reprezintă educația sau oferirea de asistență pentru persoanele cu handicap și care sunt autorizate de Autoritate să primească astfel de articole scutite de taxă.

   Mai mult, se prevede expres că, la articolele importate în beneficiul persoanelor cu dizabilități, se adaugă și piesele de schimb, componentele și accesoriile specifice bunurilor în cauză și instrumentele folosite pentru întreținerea, verificarea, calibrarea și repararea acestora, cu condiția ca astfel de piese de schimb, componente, accesorii sau instrumente să fie importate în același timp cu bunurile respective sau, dacă sunt importate ulterior, să se poată identifica faptul că sunt destinate folosirii în legătură cu bunurile scutite anterior la import sau care sunt eligibile pentru acordarea scutirii la momentul în care se solicită scutirea pieselor de schimb, a componentelor sau a accesoriilor și a instrumentelor în cauză.

   De asemenea, actul normativ stipulează că bunurile scutite la import nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru educarea, munca sau progresul social al nevăzătorilor sau al altor persoane cu handicap.

   În vederea obținerii autorizației, instituțiile sau organizațiile depun la Autoritate următoarele documente:

  1.  cererea pentru eliberarea autorizației;
  2.  actele de înființare, organizare și funcționare ale instituției sau organizației solicitante, în copie;
  3.  extras din actul constitutiv și statutul organizației din care să rezulte că activitatea principală o reprezintă educația sau oferirea de asistență pentru persoanele cu handicap;
  4.  declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea art. 326 din Codul penal, că sunt respectate condițiile de autorizare și că va fi comunicată Autorității orice modificare intervenită cu privire la obiectul principal de activitate.

   Documentele menționate anterior trebuie să fie datate, semnate de către reprezentantul legal, ștampilate, în termen de valabilitate și îndosariate în ordinea în care acestea sunt solicitate, de la lit. a) la d), în mod obligatoriu.

   Pentru a consulta modelul de cerere pentru eliberarea autorizației sau modelul de declarație pe propria răspundere, accesați Procedura din 25 ianuarie 2021.