Regimul transparenței fiscale


     Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr. 470 din 30 martie 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale". Actul normativ este publicat în Monitorul Oficial nr. 336 din 2 aprilie 2021, el producându-și efectele începând cu această data.

      Declaraţia anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale se completează şi se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din:

 1. activităţi independente (activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;este
 2. drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 3. activităţi agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 4. piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
 5. silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
 6. activităţi agricole, pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit.

     Declaraţia NU se depune în următoarele cazuri:

 1. în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfăşoară activitate individual sau contribuabilii care desfăşoară activitate individual şi o asociere fără personalitate juridică şi pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă desfăşurată se efectuează pe baza normelor de venit;
 2. în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

     Veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, iar asociaţii aplică regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.

     Declaraţia anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale se depune la organul fiscal central competent, la următoarele termene:

 1. până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de raportare, în cazul veniturilor de la pct. 1 lit. a)-e) din anexa nr. 2 la ordin;
 2. până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, în cazul veniturilor prevăzute la pct. 1 lit. f) din anexa nr. 2 la ordin;
 3. în anul 2021 termenul de depunere a declaraţiei este 15 aprilie 2021 inclusiv.

     Declaraţia se depune în două exemplare astfel:

 1. originalul se depune la organul fiscal central la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală;
 2. copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

     Asociatul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice transmite o copie a declaraţiei fiecărui membru asociat. Declaraţia se completează şi se depune de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular. Ea se depune împreună cu anexa/anexele completată/completate, dacă este cazul, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia asociatului care răspunde de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, la solicitarea acestuia. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

     Formularul 204 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate/ pierderii înregistrate la nivelul asocierii, precum şi pentru distribuţia venitului net/venitului net anual impozabil/pierderii pe asociaţi, aferent(e) anului anterior celui de depunere a declaraţiei sau anului în curs, după caz.

     În cazul societăţii civile cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente. Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente.

     În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obţinut în cadrul entităţii se efectuează în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

     Pentru membrii asociaţi în cadrul filialei se aplică următoarele reguli:

 1. persoanele fizice asociate au obligaţia să asimileze acest venit distribuit, în funcţie de cota de participare, venitului net anual din activităţi independente;
 2. societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei va include venitul distribuit, în funcţie de cota de participare, în venitul brut al activităţii independente, pentru anul fiscal respectiv.

Dispozițiile cuprinse în Ordinul nr. 470/2021 ce vizează sfera transparenței fiscal pot fi consultate AICI