Luni (25 ianuarie 2021), termen limită pentru mai multe obligații fiscale


     Data de 25 ianuarie 2021 vine cu obligația anumitor categorii de contribuabili si de a depune formularele fiscale necesare exercițiului financiar anterior sau în curs, respectiv de a plăti o serie taxe și impozite. Vom enumera, mai jos, principalele obligații fiscale ce trebuie stinse la data menționată anterior:

 1. Depunerea Declaraţiei informative privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private – Formularul 107 . Se completează, potrivit Ordinului A.N.A.F. nr. 1.825/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 646 din 25 iulie 2018, și se depune de către:

 1. contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private;
 2. contribuabilii care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, care plătesc și impozit pe profit și care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private;
 3. contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii.

2. Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2021 și a modului de determinare a acesteia

     Potrivt art. 300 din Codul fiscal, persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operațiunilor cu drept de deducere în totalul operațiunilor se modifică în anul curent față de anul precedent. Persoana parţial impozabilă nu are drept de deducere pentru achiziţiile destinate activităţii pentru care nu are calitatea de persoană impozabilă. Dacă persoana parţial impozabilă desfăşoară activităţi în calitate de persoană impozabilă, din care rezultă atât operaţiuni cu drept de deducere, cât şi operaţiuni fără drept de deducere, este considerată persoană impozabilă mixtă pentru respectivele activităţi şi aplică prevederile prezentului articol. Persoana parţial impozabilă poate aplica pro rata în situaţia în care nu poate ţine evidenţe separate pentru activitatea desfăşurată în calitate de persoană impozabilă şi pentru activitatea pentru care nu are calitatea de persoană impozabilă.

3. Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunțare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

     Conform art. 300 alin. (16) din Codul fiscal, persoana impozabilă cu regim mixt, în situații speciale, solicită Ministerului Finanțelor Publice aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.

4. Plata impozitului reținut la sursă în luna precedent

     Codul fiscal, în art. 72, art. 78, art. 110, art. 115 și art. 224, subliniază următoarele categorii de plătitori de venituri:

 • din drepturi de proprietate intelectuală;
 • din salarii și asimilate salariilor;
 • din premii și jocuri de noroc;
 • obținute de nerezidenți;
 • din alte surse.

5. Depunerea Formularului 094 (conținut de Ordinul A.N.A.F. nr. 631/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 131 din 19 februarie 2016)

     Declarația privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.

6. Depunerea Formularului 100 (cuprins în Ordinul A.N.A.F. nr. 587/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 94 din 8 februarie 2016)

     Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

7. Depunerea Formularului 112 (cuprins în Ordinul comun nr. 1.942/979/819/2020, publicat în Mnitorul Oficial nr. 426 din 21 mai 2020)

     Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se depune de către angajatori și entitățile asimilate acestora. Se completează cu ajutorul programului de asistenă și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform legii.

8. Depunerea Formularului 208 (cuprins în Ordinul comun nr. 1.022/2.562/2016, publicat în Monitorul Oficial 524 din 12 iulie 2016)

     Declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se completează și se depune de către notarii publici care au obligația calculării, încasării și plății impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și se completează cu ajutorul programului de asistență, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fișier XML). Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul www.e-guvernare.ro informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

9. Depunerea Formularului 224 (cuprins în Ordinul A.N.A.F. nr. 3.780/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 1038 din 29 decembrie 2017)

     Declarația privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România se completează și se depune de către persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România, obțin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, și care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligația declarării și plății contribuțiilor sociale obligatorii.

10. Depunerea Formularului 300 (cuprins în Ordinul A.N.A.F. nr. 2.227/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 687 din 20 august 2019)

     Decontul de taxă pe valoarea adăugată se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în perioada de raportare numai operațiuni în interiorul țării pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuței corespunzătoare. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

     Conform Ordinului A.N.A.F. nr. 2.520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001.

11. Depunerea Formularului 301 (cuprins în Ordinul A.N.A.F. nr. 592/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 94 din 8 februarie 2016)

     Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se completează de către contribuabilii menționați în instrucțiunile de completare, după caz. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Conform Ordinului A.N.A.F. nr. 2.520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001.

12. Depunerea Formularului 307 (cuprins în Ordinul A.N.A.F. nr. 793/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 146 din 25 februarie 2016)

     Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată se completeză și se depune de către :

 • persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
 • locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal;
 • persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital, potrivit pct. 79 alin. (14) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, denumite în continuare norme metodologice;
 • persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care: - nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal; - trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal și pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal și pct. 25 alin. (4) din normele metodologice, precum și la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

13. Depunerea Formularului 311 (cuprins în Ordinul A.N.A.F. nr. 188/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 121 din 8 februarie 2018)

     Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se transmite obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2326/2017 privind declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță.

14. Depunerea Formularului 390 VIES (cuprins în Ordinul A.N.A.F. nr. 705/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 217 din 8 martie 2020)

     Declarația recapitulativă privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri se depune de către contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015.

15. Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță, pe trimestrul precedent (cuprinsă în Anexa nr. 39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

     Se depune de către vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanță.

16. Depunerea Formularului 097 (cuprins în Ordinul A.N.A.F. nr. 1.503/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 403 din 27 mai 2016)

     Persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care realizează o cifră de afaceri, determinată conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, care depășește plafonul de 2.250.000 lei, au obligația, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal să depună Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care au depășit plafonul.

17. Plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale

18. Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc

     Potrivit art. 14 din Ordonanța de urgență nr. 77/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 439 din 26 iunie 2009, organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line trebuie ca, până la 25.01.2021 să achite taxa menționată anterior.

19. Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal (cuprinsă în Anexa nr. 27 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016)