ANAF a aprobat noul Formular 230


Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis un nou formular 230 prin care persoanele fizice pot redirecţiona 3,5% din impozitul pe venit pentru susţinerea entităţilor nonprofit.

În Monitorul Oficial nr. 34 din 12 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 15 din 7 ianuarie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Reamintim că formularul are caracter opţional, iar în ceea ce privește termenul de depunere, acesta este tot de 25 mai 2020, având aceeaşi scadenţă ca şi declaraţia unică.

 

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

 • venituri din salarii şi asimilate salariilor;
 • venituri din pensii;
 • venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
 • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

     Cu privire la modalitatea de transmitere a formularului 230, acesta se poate depune:

 1. prin poştă, în mod individual;
 2. prin poştă, pe bază de borderou;
 3. direct la registratura organului fiscal, în mod individual;
 4. direct la registratura organului fiscal, pe bază de borderou;
 5. prin intermediul serviciului Spaţiul privat virtual;
 6. prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe bază de borderou, cu formularele 230, în format hârtie, scanate.

     Reamintim că opţiunea de a distribui suma pentru o entitate nonprofit poate fi exprimată pentru un an sau pentru doi. În acest din urmă caz, solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.

Modelul precum și celelalte formulare se pot accesa AICI.