Șanse fiscal-bugetare de redresare economică


 

Având în vedere necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul general consolidat care ar putea conduce la declanşarea procedurilor de insolvenţă, precum şi necesitatea acordării unor şanse de redresare economică, pe 26 octombrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020 Ordonnața de urgență nr. 181 din 22 octombrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.

 

Principalele măsuri au avut în vedere următoarele direcții fiscale:

  • art. 1, cap. I din O.U.G. nr. 181/2020 vorbește despre instituirea posibilităţii acordării eşalonărilor la plată de către organul fiscal central. Astfel, pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central, denumit în continuare organ fiscal, se aprobă eşalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni;
  • potrivit alineatului (1) al art. 14, cap. II din O.U.G. nr. 181/2020, contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, în anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi 31 decembrie 2020 inclusiv;
  • se prelungesc termenele menționate în art. 24 din același act normativ;
  • în ceea ce privește impozitul pe clădiri, alineatul (1) al art. 15 din Ordonanța de urgență nr. 181/2020 aduce în prim-plan reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale și scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi/sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică;
  • pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi pentru obligaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c), e)-j) şi l) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată. În cazul obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f) din aceeași ordonață de urgență, executarea silită se suspendă după comunicarea somaţiei.

Casa Națională de Pensii Publice a venit cu anumite precizări în legătură cu acest ultim aspect menționat, publicând un comunicat ce explică faptul că sunt avute în vedere popririle dispuse în baza titlurilor executorii emise/realizate de către:

  • organul fiscal central, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetului general consolidat;
  • organele fiscale locale, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetelor locale;
  • casele teritoriale de pensii, în vederea recuperării creanțelor bugetare reprezentând debite provenite din prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale pentru care s-a luat măsura recuperării prin reținere/compensare;

Așa cum ne informează site-ul CNPP, sumele reținute în luna noiembrie vor fi restituite odată cu plata drepturilor aferente lunii decembrie 2020.