Măsuri pentru prevenirea situaţiilor de violenţă domestică


View access
Public
Alias
masuri-pentru-prevenirea-situatiilor-de-violenta-domestica
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
860
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-04-24 10:42:06
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul comun al Ministerului Familiei. Tineretului și Egalității de Șanse și al Ministerului Afacerilor Interne nr. 20.266/50/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind măsurile de prevenire a violenţei domestice a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 332 din 20 aprilie 2023.  Astfel, Metodologia reglementează o serie de măsuri în vederea prevenirii violenţei domestice, în scopul diminuării acestui fenomen şi al creşterii gradului de conştientizare a efectelor acestuia atât de către agresor şi de către victimă, cât şi de către autorităţi publice şi opinia publică. Obiectivele metodologiei vizează:

 1. utilizarea unei abordări unitare pentru prevenirea violenţei domestice, înainte ca aceasta să apară;
 2. reducerea inechităţilor bazate pe discriminarea pe criteriul de sex;
 3. reducerea comportamentului antisocial al agresorilor;
 4. reducerea costurilor şi consecinţelor economice şi sociale directe şi indirecte asociate cu violenţa domestică.

     Așa cum prevede art. 2 din metodologie, măsurile pentru prevenirea situaţiilor de violenţă domestică reprezintă un element esenţial în politicile publice, care trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, în toate acţiunile instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul violenţei domestice de la nivel local.

     Prevenirea violenţei domestice presupune un set complex de măsuri, aplicabile de către instituţiile cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice; aceste măsuri au drept scop principal reducerea fenomenului violenţei domestice şi sprijinirea, cu prioritate, a potenţialelor victime şi descurajarea potenţialilor agresori în ceea ce priveşte comiterea unor fapte de violenţă domestică, urmărindu-se schimbarea comportamentului social al acestora din urmă şi reducerea factorilor care favorizează în mod direct şi indirect comiterea actelor de violenţă domestică.

     Factorii care favorizează comiterea actelor de violenţă domestică se referă, în principal, la:

 1. atitudinile şi stereotipurile sociale care legitimează rolul dominant al bărbatului;
 2. percepţia asupra desfacerii căsătoriei (nerecunoaşterea de către agresor a desfacerii căsătoriei/teama manifestată de către victimă, din diferite motive, de a se separa de agresor);
 3. nivelul ridicat de toleranţă al societăţii faţă de violenţa domestică;
 4. prezentarea situaţiilor de violenţă domestică prin mijloacele de comunicare în masă, fără a însoţi aceste informaţii de sancţiuni aplicate agresorilor şi de mijloace şi măsuri de sprijin pentru victime;
 5. concepţia agresorilor despre viaţă şi familie, care este bazată pe mentalitatea tradiţională de superioritate a bărbatului asupra femeii şi pe un raport inegal de putere;
 6. consumul excesiv de alcool (unul sau ambii parteneri consumă alcool);
 7. gelozia partenerului/partenerilor;
 8. infidelitatea partenerului/partenerilor;
 9. problemele sexuale ale cuplului;
 10. certurile cu privire la copii (existenţa unor copii nedoriţi/copii din alte relaţii, divergenţele în legătură cu modul de creştere şi educaţie a acestora, custodia copilului, realizarea programului de vizitare a copilului);
 11. dorinţa partenerei de a deveni independentă din punct de vedere financiar - consolidarea statutului femeii în familie;
 12. existenţa unor dificultăţi care vulnerabilizează cuplul (lipsa unei locuinţe, venituri insuficiente, stare de boală a unuia sau a ambilor parteneri, lipsa locurilor de muncă/şomajul asociat cu sentimente de insecuritate);
 13. stresul asociat cu diverse evenimente neplăcute (pierderea serviciului, accident).

     Măsurile pentru prevenirea violenţei domestice sunt accesibile şi adaptate inclusiv la nevoile persoanelor cu dizabilităţi.

     Aplicarea măsurilor de prevenire a violenţei domestice implică colaborarea interinstituţională şi abordarea interdisciplinară de către toate categoriile de profesionişti care interacţionează în activitatea zilnică cu victime şi agresori, cu accent, în principal, pe intervenţia poliţiştilor şi a specialiştilor din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/direcţiilor de asistenţă socială/serviciilor publice de asistenţă socială, denumite în continuare DGASPC/DAS/SPAS.

     Așadar, în vederea realizării acţiunilor de prevenire a violenţei domestice:

 1. poliţiştii care acţionează la nivelul comunităţilor alături de reprezentanţii DGASPC/DAS/SPAS, ai celorlalte instituţii publice şi organizaţiilor neguvernamentale cu atribuţii în domeniu desfăşoară acţiuni de informare/educare a populaţiei având ca scop cunoaşterea măsurilor de protecţie, schimbarea comportamentului persoanelor predispuse la comiterea actelor de violenţă domestică, precum şi sprijinirea şi orientarea victimelor, în sensul informării acestora cu privire la măsurile de protecţie şi serviciile sociale de care pot beneficia în vederea ieşirii din situaţia de criză;
 2. specialiştii din cadrul DGASPC/DAS/SPAS desfăşoară acţiuni de informare/educare a populaţiei cu privire la tipurile de servicii sociale care pot fi accesate de către victime, măsurile de protecţie de care pot beneficia şi alte servicii specializate şi necesare pentru ieşirea din situaţia de criză.

     Acţiunile de informare şi educare a membrilor comunităţilor în scopul realizării prevenirii violenţei domestice se pot realiza prin sprijinirea educaţiei la toate nivelurile, desfăşurarea evenimentelor de informare, dezvoltarea iniţiativelor comunitare, facilitarea informării prin mijloace inovative, inclusiv prin mijloace electronice, şi utilizarea resurselor mass-media. Reprezentanţii administraţiei publice centrale şi locale asigură pregătirea şi instruirea persoanelor responsabile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice, în scopul întăririi capacităţii instituţionale şi a capacităţii de intervenţie pentru realizarea prevenirii violenţei domestice şi a măsurilor de sprijin şi protecţie pentru victimele violenţei domestice.

Activitățile de prevenire a violenţei domestice, pe larg, precum și reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale care le pun în practică - AICI