Fără taxă de livrare la emiterea duplicatului cardului de sănătate!


View access
Public
Alias
fara-taxa-de-livrare-la-emiterea-duplicatului-cardului-de-sanatate
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
700
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-08-16 05:10:12
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Casa Națională de Asigurări de Sănătate a emis Ordinul nr. 513 din 2 august 2022 privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. Acesta intră în vigoare în ziua publicării în Monitorul Oficial nr. 799, mai exact în data de 11 august 2022.

     La rândul său, Ordinul nr. 98 din 27 februarie 2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, emis de același emitent, se regăsește publicat în Monitorul Oficial nr. 207 din 30 martie 2015.

     Potrivit art. 2 din Ordinul nr. 98/2015, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, se eliberează cardul duplicat ca urmare a solicitării persoanei asigurate, după cum urmează:

  1. în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului naţional emis iniţial;
  2. în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului naţional emis iniţial;
  3. alte situaţii justificate;
  4. în cazul în care cardul naţional emis iniţial prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcţionare, confirmate de casa de asigurări de sănătate;
  5. în situaţii justificate rezultate din derularea procesului de distribuţie a cardului naţional emis iniţial.

     În situaţiile prevăzute la lit. a)-d) de mai sus, titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia solicită eliberarea cardului duplicat pe baza unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află persoana respectivă, însoţită de documentele prevăzute la art. 4 din Ordinul nr. 98/2015. Emiterea cardului duplicat se face în termen de 30 de zile de la depunerea cererii la casa de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul. Astfel, până la data la care asiguratul intră în posesia cardului duplicat, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului naţional eliberate de casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află persoana asigurată.

     Cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către asigurat pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c). Pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d), cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. Pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) din ordin, cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către operatorul de servicii poştale care a realizat distribuţia.

     Pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) din Ordinul nr. 98/2015, cheltuielile de producere şi de distribuţie a cardului duplicat suportate de asigurat nu pot depăşi valoarea suportată de Ministerul Sănătăţii şi CNAS, în condiţiile art. 4 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru producerea cardului naţional, respectiv art. 5 alin. (9) din acelaşi act normativ, pentru distribuţia acestuia.

     Pentru situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) şi e), CNAS încheie o convenţie cu Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. şi cu operatorul de servicii poştale desemnat câştigător ca urmare a procedurii derulate de CNAS, în condiţiile art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea producerii, plăţii şi distribuţiei cardurilor duplicat.

     Legiutorul completează dispozițiile de mai sus cu o excepție, menționând că, prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordinul nr. 98/2015, în situaţiile în care nu a fost derulată o procedură de achiziţie în condiţiile art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX «Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare, CNAS poate încheia o convenţie cu Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. în vederea producerii cardurilor duplicat, care cuprinde valoarea cheltuielilor de producere, iar distribuţia acestora se va efectua la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul. Totodată, prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (2) lit. b), art. 4 alin. (3) lit. c) şi art. 4 alin. (4) lit. b) din același ordin, pentru situaţia prevăzută anterior, nu se achită contravaloarea distribuţiei cardului duplicat.

 Lista de documente ce însoțesc cererea de eliberare a cardului duplicat - AICI