Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap


View access
Public
Alias
regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-comisiei-superioare-de-evaluare-a-persoanelor-adulte-cu-handicap
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
688
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-08-01 11:51:46
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a emis, în data de 9 iunie 2022, Ordinul nr. 949 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, act legislativ ce a fost publicat ulterior în Monitorul Oficial nr. 756 din 28 iulie 2022, intrând în vigoare la aceeași data.

     Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, în structura Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, denumită în continuare Autoritate.

     Componenţa nominală a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii. Preşedintele Comisiei superioare este numit, prin acelaşi ordin, dintre membrii acesteia. În vederea aprobării componenţei nominale a Comisiei superioare, experienţa în dizabilitate poate fi demonstrată prin activitatea desfăşurată în instituţii sau servicii destinate evaluării, inclusiv expertizei medicale şi recuperării capacităţii de muncă, reabilitării medicale, asistenţei, îngrijirii, protecţiei şi recuperării persoanelor cu dizabilităţi, prin participarea la elaborarea politicilor publice, a metodologiilor, procedurilor şi instrumentelor din domeniu, a unor rapoarte specifice de cercetare, prin participarea la conferinţe interne sau internaţionale cu lucrări proprii având ca obiect dizabilitatea, precum şi în proiecte şi/sau la scrierea de proiecte cu finanţare naţională/europeană destinate persoanelor cu dizabilităţi, prin activitate de formare sau didactică în domeniul dizabilităţii.

     Conform art. 4 din regulament, activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurată de personal din structura Autorităţii, nominalizat prin ordin al preşedintelui Autorităţii. Principalele atribuţii ale secretariatului Comisiei superioare sunt:

 • gestionează Registrul de intrări-ieşiri al documentelor Comisiei superioare, de exemplu: convocări, solicitări, decizii, procese-verbale de şedinţă şi altele;
 • transmite convocările membrilor Comisiei superioare;
 • asigură materialele şi documentele de lucru necesare desfăşurării şedinţelor;
 • redactează şi transmite documentele elaborate de Comisia superioară;
 • gestionează documentele rezultate în cadrul procesului de reevaluare;
 • păstrează documentele rezultate în urma activităţii Comisiei superioare.

     Documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale care cuprind recomandări motivate cu privire la reevaluarea persoanelor cu handicap sunt înregistrate în Registratura Autorităţii. Recomandările motivate pot fi transmise de către echipele de control şi în format electronic şi vor conţine obligatoriu următoarele informaţii:

 1. numele şi prenumele persoanei cu handicap;
 2. CNP-ul;
 3. judeţul/sectorul;
 4. adresa de domiciliu;
 5. numărul certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap;
 6. motivarea faptului pentru care ar trebui realizată reevaluarea.

     În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor, în urma analizării lor, Comisia superioară poate emite decizia de reevaluare sau poate refuza emiterea acesteia; în cazul în care refuză emiterea, va comunica motivarea refuzului către instituţia care a efectuat controlul. Decizia de reevaluare precizează documentaţia necesară demarării procesului şi este transmisă de către secretariatul Comisiei superioare, în termen de 24 de ore de la data emiterii, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din raza de domiciliu al persoanei cu handicap.

Dispoziții suplimentare referitoare la reevaluarea persoanei, sau la decizia de încadrare/neîncadrare în grad de handicap - AICI