Înscrierea în clasa a IX-a a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare


View access
Public
Alias
inscrierea-in-clasa-a-ix-a-a-elevilor-care-au-obtinut-pe-parcursul-gimnaziului-premiul-i-la-etapa-nationala-a-olimpiadelor-scolare
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
827
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-02-27 14:02:14
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei emite Ordinul nr. 3.684 din 15 februarie 2023 pentru aprobarea Procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, a listei privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi şi a Procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2023-2024, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi. Actul normativ se află publicat în Monitorul Oficial nr. 147 din 21 februarie 2023, producându-și efectele de la aceeași dată.

     În baza prevederilor art. 63 alin. (3^2) şi (3^3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prorogarea unor termene, prezenta procedură reglementează procesul de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2023-2024, a absolvenţilor de clasa a VIII-a care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele României la competiţiile internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei.

     Procedura cuprinsă în anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.684/2023 se adresează absolvenţilor din seria curentă care doresc să participe la admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023-2024 pe baza performanţelor deosebite la olimpiadele naţionale sau la competiţiile internaţionale obţinute pe parcursul gimnaziului. Astfel, aceștia pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a reglementat prin prezenta procedură într-un singur judeţ, fără susţinerea evaluării naţionale şi fără susţinerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi, respectiv, fără a li se calcula media de admitere prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.243/2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024.  Înscrierea absolvenţilor menţionaţi mai sus se realizează, prin excepţie de la prevederile art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, peste numărul maxim de elevi în formaţiunile/clasele de elevi. De asemenea, înscrierea absolvenţilor se realizează pe baza listei privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/ specializarea la care se face înscrierea.

     Conform lit. a) din art. 2 al procedurii, dosarele absolvenţilor de clasa a VIII-a care doresc să participe la admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023-2024, pe baza performanţelor deosebite menţionate la art. 1 alin. (1) din procedură conţin următoarele acte:

  • cerere pentru înscrierea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023-2024, pe baza performanţelor deosebite obţinute la olimpiadele naţionale sau la competiţiile internaţionale obţinute pe parcursul gimnaziului, cu exprimarea unei opţiuni privind filiera/profilul/specializarea sau filiera/profilul/calificarea profesională şi unitatea de învăţământ liceal;
  • documentele doveditoare ale premiilor obţinute, precizate la art. 1 alin. (1) din procedură, în original şi în copie;
  • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie certificată „conform cu originalul“ de către persoana din comisie învestită cu astfel de competenţe;
  • foaia matricolă pentru clasele a V-a-a VIII-a (cu calculul mediei generale) şi fişa medicală, în original şi în copie.

     Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial eliberează foile matricole pentru clasele a V-a-a VIII-a (cu calculul mediei generale) şi fişele medicale pentru absolvenţii clasei a VIII-a care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiile menţionate la art. 1 alin. (1) din procedură, în vederea înscrierii în clasa a IX-a, în anul şcolar 2023-2024. Comisia de admitere din unitatea de învăţământ liceal primeşte dosarele absolvenţilor clasei a VIII-a care au fost repartizaţi, conform prezentei proceduri, la unitatea de învăţământ liceal, în vederea înscrierii acestora în clasa a IX-a, în anul şcolar 2023-2024. Situaţia privind finalizarea înscrierii absolvenţilor va fi comunicată comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi va fi operată în baza de date SIIIR.

     Etapele înscrierii şi repartizării în clasa a IX-a, în anul şcolar 2023-2024, a absolvenţilor clasei a VIII-a care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiile menţionate la art. 1 alin. (1) din procedură sunt următoarele:

  • depunerea dosarelor la inspectoratul şcolar;
  • analizarea dosarelor de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti;
  • comunicarea rezultatului repartizării absolvenţilor;
  • preluarea dosarelor absolvenţilor de la inspectoratul şcolar şi depunerea acestora la unităţile de învăţământ la care au fost repartizaţi;
  • transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal a situaţiei privind finalizarea înscrierii absolvenţilor;
  • completarea în SIIIR a datelor aferente absolvenţilor clasei a VIII-a înscrişi în clasa a IX-a pe baza performanţelor: premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare, respectiv premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele României la etapa internaţională a competiţiilor şcolare.

     Înscrierea şi repartizarea absolvenţilor se realizează până la data de 31 august 2023. Prevederile prezentei proceduri se pot aplica şi pentru înscrierea în colegiile naţionale militare ale Ministerului Apărării Naţionale, pe filiera vocaţională, profilul militar, cu condiţia ca absolvenţii menţionaţi la art. 1 alin. (2) din procedură să susţină toate probele de selecţie cu caracter eliminatoriu prevăzute pentru profilul militar în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.243/2022 şi să fie declaraţi „Admis“/„Apt“ la acestea.

Pentru a consulta Procedura de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2023-2024, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi, conținută în anexa nr. 3 a Ordinului nr. 3.684/2023 – click AICI