Regimul străinilor în România- noi modificări


     Ordonanța de urgență nr. 194 din 12 decembrie 2002, republicată în Monitorul Oficial nr. 421 din 5 iunie 2008, constituie cadrul prin care sunt reglementate intrarea, şederea şi ieşirea străinilor pe teritoriul României sau de pe teritoriul României, drepturile şi obligaţiile acestora, precum şi măsuri specifice de control al imigraţiei, în conformitate cu obligaţiile asumate de România prin documentele internaţionale la care este parte.

      Pe 4 martie 2021, Guvernul României a emis și publicat în Monitorul Oficial nr. 223 din 4 martie 2021, Ordonanța de urgență nr. 14 din 3 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

     Astfel, termenul “elev” capătă acum o nouă formă, el reprezentând străinul care a fost acceptat de o unitate de învăţământ preuniversitar de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, în cadrul unui program de schimb de elevi sau al unui proiect educaţional, precum şi străinul de origine română, bursier al statului român sau exonerat de la plata taxelor de şcolarizare, înscris la o instituţie de învăţământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, cu frecvenţă.

     În sfera vizei de lungă şedere pentru studii, legiutorul modifică dispozițiile, în sensul că ea poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student, stagiar, elev.

     De asemenea, alin. (5^1) art. 45 din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 menționează categoria străinilor bursieri ai instituţiilor de învăţământ universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii, cursuri cu frecvenţă, ce pot solicita viză de lungă şedere pentru studii, fără îndeplinirea condiţiei de a prezenta dovada achitării taxei de studii pentru cel puţin un an de studii, și fără a fi necesară dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză.

     Art. 58 din același act normativ, ce reglementează prelungirea dreptului de şedere temporară pentru studii, i se aduc o serie de completări. În acest sens, prelungirea poate fi operată și:

 • în cazul străinilor intraţi în România în calitate de stagiari care participă la un program de formare profesională neremunerată, dacă prezintă:
    (i) acord de formare profesională;
    (ii) angajament scris al entităţii-gazdă, în sensul că, în cazul în care un stagiar rămâne în mod ilegal pe teritoriul României, entitatea respectivă răspunde de rambursarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru şederea şi îndepărtarea stagiarului respectiv;
    (iii) dovada deţinerii unei diplome de absolvire a învăţământului superior în ultimii 2 ani care precedă data cererii sau dovada participării la un ciclu de studii care conduce la obţinerea unei astfel de diplome;
    (iv) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru o perioadă de cel puţin 6 luni;
 • în cazul străinilor prevăzuţi la art. 45 alin. (2) lit. b^1) din Ordonanța de urgență nr. 194/2002, pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă:
    (i) sunt înscrişi la o instituţie de învăţământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, cu frecvenţă;
    (ii) au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, în cazul minorilor;
 • în cazul străinilor prevăzuţi la art. 45 alin. (5^1) din Ordonanța de urgență nr. 194/2002, pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă fac dovada că:
    (i) sunt bursieri la o instituţie de învăţământ universitar de stat, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, cu frecvenţă;
    (ii) au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, în cazul minorilor.

Ordonanța de urgență  nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România, cu toate modificările și completările la zi - AICI