Finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în 2021


     În Monitorul Oficial nr. 1.266 bis din 21 decembrie 2020 a fost publicată Metodologia privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2021, aprobată prin Ordinul nr. 1.573 din 18 decembrie 2020. Ea reglementează următoarele aspecte privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale, în anul 2021:

 • principiile care stau la baza finanţării programelor sportive de utilitate publică;
 • condiţiile de finanţare;
 • criteriile de finanţare;
 • contractul;
 • atribuirea şi încheierea contractului de finanţare.

      Pentru a putea beneficia de finanţare, federaţiile sportive naţionale interesate trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. să fie structuri sportive recunoscute în condiţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, posesoare ale Certificatului de identitate sportivă;
 2. să nu facă obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare sau să nu se afle în stare de insolvenţă, conform prevederilor legale în vigoare;
 3. să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statului, actului constitutiv, a regulamentelor proprii sau a reglementărilor legale în vigoare;
 4. să depună extras din Registrul Special al Federaţiilor, ţinut la Grefa Tribunalului unde federaţia sportivă naţională îşi are sediul, cu privire la membrii, organele de conducere, executive şi de control, respectiv sediul;
 5. să depună certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu are obligaţii de plată exigibile la bugetul de stat ori să prezinte o reeşalonare a acestora;
 6. să depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că solicitantul nu are debite faţă de persoanele fizice sau juridice, respectiv faptul că nu are conturile bancare blocate în executarea unor hotărâri judecătoreşti executorii/definitive;
 7. să nu aibă obligaţii de plată stabilite prin titluri executorii din anii 2018-2020 la Ministerul Tineretului şi Sportului şi la unităţile subordonate acestuia;
 8. să nu furnizeze informaţii false în cererea de finanţare sau în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
 9. să depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că reprezentantul legal al federaţiei nu a fost condamnat pentru: gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, deturnare de fonduri;
 10. să depună, odată cu cererea de finanţare, raportul de activitate pe anul 2020, care cuprinde, cel puţin, următoarele elemente: modul de îndeplinire a obiectivelor şi de realizare a obligaţiilor asumate în contractul de finanţare încheiat cu Ministerul Tineretului şi Sportului pe anul 2020, acolo unde este cazul; numărul de membri afiliaţi la data depunerii cererii; numărul de sportivi legitimaţi; date referitoare la activitatea sportivă (campionate naţionale organizate, numărul de cluburi participante la fiecare campionat, cursuri de perfecţionare pentru antrenori etc.); modificări survenite la statutele şi regulamentele organismelor internaţionale la care federaţia este afiliată;
 11. să aibă un număr de cel puţin 15 membri afiliaţi, la data depunerii cererii de finanţare;
 12. să depună cererea de finanţare, conform modelului prevăzut  în anexa 1b, în termenul stabilit de Ministerul Tineretului şi Sportului;
 13. să depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că federaţia sportivă naţională a organizat în cursul anului 2020 cel puţin o acţiune sportivă;
 14. să depună o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că ultimele modificări aduse statutelor, actelor constitutive, respectiv organelor de conducere au fost efectuate cu avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului în condiţiile legii.

     Criteriile de finanţare au drept scop evaluarea orientativă, pe principii valorice de performanţă sportivă, a capacităţii solicitanţilor de a contribui la realizarea obiectivelor fiecărui program sportiv de utilitate publică; conform criteriilor de finanţare, evaluarea şi prioritizarea federaţiilor sportive naţionale se va face pe criterii sportive şi administrativ-organizatorice, în funcţie da nivelul de reprezentare a imaginii României pe plan internaţional, de nivelul de recunoaştere al federaţiilor sportive internaţionale la care federaţia sportivă naţională este membră, de importanţa, amploarea şi anvergura competiţiilor sportive la care participă, de dificultatea obţinerii rezultatelor sportive, precum şi de nivelul de dezvoltare al sportului pe plan intern, prin numărul de structuri sportive afiliate şi numărul de sportivi legitimaţi.

     Referitor la procedura de atribuire și încheiere a contractelor de finanțare, federaţiile sportive naţionale interesate să încheie un contract de finanţare cu Ministerul Tineretului şi Sportului, trebuie să depună o cerere de finanţare, în termenul stabilit de MTS, corespunzătoare programului/programelor pentru care solicită finanţare. Cererea de finanţare trebuie completată integral şi corect, semnată de reprezentantul legal şi responsabilul financiar şi ştampilată. Cererea de finanţare se depune la secretariatul Direcţiei Politici pentru Sport, în termenul stabilit şi comunicat de Ministerul Tineretului şi Sportului respectiv la Direcţia Sportul pentru Toţi şi Programe pentru Tineret pentru Federaţia Română Sportul pentru Toţi.

     Contractul pentru programul "Promovarea sportului de performanţă" şi pentru programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive" este prevăzut în anexa 2 la metodologie. Contractul prevăzut în anexa 2 se aplică, în mod corespunzător, şi pentru programul naţional "Redescoperă oina".

     Textul Metodologiei aprobate prin Ordinul nr. 1.573 din 18 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.266 din 21 decembrie 2020. - AICI