Registrul electronic de evidență a zilierilor a devenit obligatoriu


      Persoanele care utilizează zilieri pentru diferite activități cu caracter temporar sunt obligate, încă din data de 25 iulie 2020, să renunțe la registrele clasice și să înregistreze activitatea prestată de lucrători în registrul electronic. În sensul Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, zilierul este persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar sau un împuternicit al acestuia, contra unei remuneraţii.

 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140 din 13 iulie 2020 stabilește metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta.

      Ca instrument de lucru pentru angajatorii care folosesc zilieri în activitatea pe care o desfășoară este stabilită aplicația mobilă denumită „Inspecția Muncii”. Aceasta este pusă la dispoziție gratuit și este disponibilă, în funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea aplicațiilor PlayStore sau AppStore. Toate informațiile necesare unui utilizator al aplicației mobile „Inspecția Muncii” se vor putea obține accesând site-ul Inspecției Muncii, unde sunt disponibile Manualul de utilizare, precum și Termenii și Condițiile de utilizare a aplicației.

      Documentele necesare obţinerii numelui de utilizator şi a parolei sunt următoarele:

  1. cerere scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei, prevăzută în anexa nr. 1 la metodologie;
  2. împuternicire semnată de Beneficiar, în cazul în care persoana care solicită obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este alta decât reprezentantul legal al Beneficiarului;
  3. copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta;
  4. copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/certificatul de înregistrare fiscală;
  5. copie de pe actul de înfiinţare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. declaraţie pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2 la metodologie, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a)-e) se transmit prin e-mail.

repsfw

 

      Registrul se transmite online de către beneficiar sau de către persoanele împuternicite de acesta, prin aplicația informatică „Inspecția Muncii”, după completarea acestuia în cadrul aceleiași aplicații. Termenele de completare și transmitere a Registrului, cu datele prevăzute mai sus sunt stabilite după cum urmează:

  1. zilnic, înainte de începerea activităţii fiecărei persoane care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul;
  2. lunar, pentru situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) și art. 13^11 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

      Mențiunile cu privire la conţinutul şi modalitatea de completare a Registrului se pot consulta accesând Metodologia de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta.