Legea concurenței – noi modificări


     Legea concurenței nr. 21 din 10 aprilie 1996 are drept scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor. Actul normativ a fost a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014. El are drept scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.

      Dispoziţiile prezentei legi se aplică actelor şi faptelor care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, săvârşite de:

  a) întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi - persoane fizice sau juridice - de cetăţenie, respectiv de naţionalitate română sau străină, denumite în continuare întreprinderi;
  b) autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale sau locale, în măsura în care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate, intervin în operaţiuni de piaţă, influenţând direct sau indirect concurenţa, cu excepţia situaţiilor când asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major.

     În Monitorul Oficial nr. 339 din 2 aprilie 2021 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 23 din 31 martie 2021 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.

     Astfel, legiutorul menționează clar în alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 21/1996 că Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii de concurenţă trebuie să aibă o independenţă reală şi să se bucure de o înaltă reputaţie profesională şi probitate civică. Durata unui mandat este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia. De asemenea, dispune o nouă completare la același articol. Așadar, în vederea exercitării mandatului, membrii Plenului Consiliului Concurenţei îndeplinesc atribuţii conform legii şi regulamentelor aprobate de către Plen sau conform ordinelor de delegare aprobate de către preşedintele Consiliului Concurenţei.

     Referitor la împrejurările în care mandatul de membru al Plenului Consiliului Concurenţei încetează, legiutorul introduce o nouă astfel situație, și anume la expirarea duratei mandatului.

     Totodată, în cazurile unor activităţi care presupun participarea în cadrul unor organisme sau instituţii publice ale Uniunii Europene sau internaţionale, Plenul Consiliului Concurenţei poate desemna membrii Plenului să desfăşoare activităţi în cadrul acestora, în condiţiile în care activităţile respective sunt circumscrise domeniului de activitate al Consiliului Concurenţei şi nu afectează exercitarea atribuţiilor de membru al Consiliului Concurenţei.

     Alte două completări vizează procedura de desemnare a noilor membri ai Consiliului Concurenţei, process ce va fi demarat cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea duratei mandatelor în curs sau de îndată ce o funcţie devine vacantă în situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (9) lit. b)-f) din Legea concurenței nr. 21/1996.
  În același timp, cu excepţia preşedintelui Consiliului Concurenţei, în situaţia în care, la expirarea duratei mandatului unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor art. 15 alin. (9) lit. b^1) din lege, nu este numit un succesor, membrul Plenului al cărui mandat expiră îşi va continua activitatea până la depunerea jurământului de către cel desemnat pentru mandatul următor, dar nu mai mult de 9 luni de la data expirării mandatului sau, în mod excepţional, după această dată, dacă se instituie stare de urgenţă sau de alertă pe teritoriul României, însă nu mai mult de 6 luni de la încetarea stării de urgenţă sau de alertă, după caz.

     Totalitatea dispozițiilor conținute de Legea concurenței nr. 21/1996, consolidată la zi, - AICI