Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii


     În temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite Ordinul nr. 85 din 11 martie 2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscal. Actul normativ își produce efectele odată cu publicarea în Monitorul Oficial nr. 266 din 17 martie 2021.

      Procedura de anulare se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) prin entităţile publice subordonate, cu personalitate juridică, respectiv agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă/Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AJOFM/AMOFM) şi centrele regionale de formare profesională a adulţilor (CRFPA), şi stabileşte modul de realizare a activităţii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare.

     Debitorii ce pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice. În categoria debitorilor se includ şi următorii debitori:
  a) debitorii declaraţi insolvabili, potrivit legii;
  b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obligaţiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de atragere a răspunderii;
  c) debitorii aflaţi în procedura insolvenţei ori aflaţi în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  d) debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv înregistrează numai obligaţii de plată accesorii nestinse aferente obligaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 69/2020, respectiv până la data de 14 mai 2020;
  e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de imputare aferente unor obligaţii bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unui control în derulare la data de 14 mai 2020, indiferent de data comunicării deciziei de imputare.

     Obligaţiile bugetare accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către entităţile publice cu personalitate juridică, subordonate ANOFM (AJOFM/AMOFM/CRFPA). Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere potrivit legii, AJOFM/AMOFM/CRFPA verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. IX, XI, XII din Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2020, după caz, pentru ansamblul obligaţiilor bugetare existente atât pe codul unic de identificare/codul de identificare fiscală (CUI/CIF), cât şi pe codul numeric personal/numărul de identificare fiscală (CNP/NIF) potrivit legii.
  Pentru debitorii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, facilităţile fiscale se acordă atât pentru obligaţiile bugetare datorate de aceştia, cât şi pentru cele ale sediilor secundare şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor debitorului şi ale sediilor sale secundare. Aceste dispoziţii sunt aplicabile şi pentru debitorii persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri. În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor, facilităţile fiscale se acordă de către AJOFM/AMOFM/CRFPA în a cărei/cărui rază teritorială debitorul îşi are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, pentru obligaţiile de plată accesorii înregistrate de asociere, iar analiza îndeplinirii condiţiilor de acordare a facilităţilor fiscale se realizează fără a ţine seama de modul de îndeplinire a obligaţiilor bugetare datorate de membrii acestora.

     ANOFM prin entităţile publice subordonate cu personalitate juridică (AJOFM/AMOFM/CRFPA) acordă următoarele facilităţi fiscale:
  a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii fişei de calcul/deciziei, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 martie 2021 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AJOFM/AMOFM/CRFPA conform art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2020;
  b) anularea obligaţiilor de plată accesorii.
  Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit ordonanţei de urgenţă, pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute la alin. (1) al art. 2 din procedura de anulare sunt următoarele:
  a) dobânzi/majorări de întârziere;
  b) penalităţi de întârziere;
  c) orice alte obligaţii de plată accesorii.
  Obligaţiile de plată accesorii prevăzute anterior sunt aferente:
  a) obligaţiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. VIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2020;
  b) obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată;
  c) obligaţiilor bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv şi cuprinse în decizii de imputare emise ca urmare a unui control aflat în derulare la data de 14 mai 2020.

     Debitorii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei de urgenţă, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedura de anulare, astfel:
  a) la registratura AJOFM/AMOFM/CRFPA;
  b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
  După primirea notificării, AJOFM/AMOFM/CRFPA procedează la:
  a) analiza îndeplinirii de către debitor a obligaţiilor bugetare până la respectiva dată. În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile bugetare, AJOFM/AMOFM/CRFPA îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală;
  b) efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. IX, XI, XII din Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2020, după caz.

     Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat AJOFM/AMOFM/CRFPA, conform art. 3 alin. (1) din procedura de anulare, în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la procedură, depusă la registratura AJOFM/AMOFM/CRFPA sau comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 31 martie 2021 inclusiv.
  Debitorii care au obligaţii de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condiţiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv, ale cărei efecte nu au încetat şi care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit cap. II din Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2020, vor face menţiuni cu privire la renunţarea la efectele suspendării actului administrativ în notificarea şi/sau cererea de anulare a accesoriilor.
  Renunţarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea dispoziţiilor cap. II din ordonanţa de urgenţă şi nu dă dreptul AJOFM/AMOFM/CRFPA de a începe sau continua procedura de executare silită.
  Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puţin următoarele:
  a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
  b) obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2) din procedură, cu precizarea facilităţilor fiscale solicitate, prevăzute la art. IX, XI, XII din ordonanţa de urgenţă, după caz;
  c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

Restul prevederilor conținute în Procedura de anulare aprobată prin Ordinul nr. 85 din 11 martie 2021 - AICI