Noi detalii în procedura de acordare a sumelor către angajatori, conform Ordonanței de urgență nr. 220/2020


     Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite și publică în Monitorul Oficial nr. 17 din 7 ianuarie 2021 Ordinul nr. 2 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial nr. 17 din 7 ianuarie 2021. Astfel, prezenta procedură reglementează modul de acordare din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

      Art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 220/2020 prevede că, angajatorii care în perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau de alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cetăţeni români, încadraţi în aceleaşi categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

     Pentru acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, angajatorii încheie cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în raza cărora aceştia îşi au sediul social, dar nu mai târziu de data de 1 septembrie 2021, o convenţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură.

     În vederea încheierii convenţiei prevăzute la art. 2 alin. (1), angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, o cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură, însoţită de următoarele documente:
  a) declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute de art. I alin. (7) din ordonanţa de urgenţă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la procedură;
  b) actele de identitate ale persoanelor încadrate în muncă din categoriile prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, în copie;
  c) actele în baza cărora au fost încadrate în muncă persoanele din categoriile prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, în copie.

     Sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă angajatorilor în situaţia în care persoanele din categoriile menţionate la acest alineat sunt înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât condiţiile prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cât şi condiţiile prevăzute de art. 80, 85 şi 93^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia, pentru persoanele respective, opţional, numai de una dintre măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzute la aceste articole.

     În ceea ce privește acordarea sumelor, art. 6 din procedura aprobată prin Ordinul nr. 2/2021 prevede că sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă angajatorilor lunar, de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) din procedură, proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă în condiţiile prevăzute de acest alineat. Ele se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă.

Textul Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative - AICI