Activitățile de cercetare-dezvoltare și inovare primesc finanțare de la stat !


      În 25.05.2015 a intrat în vigoare Ordinul nr. 3.822 din 11 mai 2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)", emis de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice și publicat în Monitorul Oficial nr. 360 din 26 mai 2015. Pe data de 29 decembrie 2020, în Monitorul Oficial nr. 1307, a fost publicat Ordinul nr. 6.360 din 23 decembrie 2020, act normativ ce aduce o serie de modificări asupra schemei de ajutor de stat citate anterior.

      Astfel, se modifică una din categoriile de ajutoare (prevăzute la lit. d) alin. (4) art. 7 din schema de ajutor de stat) pentru care NU se aplică prezentul act normativ:

 1. ajutoarelor regionale care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcţiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, din sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta;
 2. ajutoarelor regionale sub formă de scheme care vizează un număr limitat de sectoare specifice de activitate economică. Schemele de ajutoare destinate activităţilor turistice, infrastructurilor de bandă largă sau prelucrării şi comercializării produselor agricole nu sunt considerate ca vizând sectoare specifice de activitate economică;
 3. ajutoarelor regionale sub formă de scheme care compensează costurile de transport al mărfurilor produse în regiunile îndepărtate sau în zone slab populate şi care sunt acordate în favoarea:
    (i) activităţilor legate de producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor enumerate în anexa I la tratat; sau
    (ii) activităţilor clasificate în Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cum ar fi agricultura, silvicultura şi pescuitul din secţiunea A din NACE Rev. 2, activităţile de minerit şi exploatare în carieră din secţiunea B din NACE Rev. 2 şi furnizarea de energie electrică, gaze naturale, abur şi aer condiţionat din secţiunea D din NACE Rev. 2; sau
    (iii) transportului mărfurilor prin conducte;
 4. beneficiarilor care nu au confirmat că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi care nu oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
 5. ajutoarelor regionale de exploatare acordate întreprinderilor ale căror activităţi principale se încadrează în secţiunea K "Activităţi financiare şi de asigurări" din NACE Rev. 2 sau întreprinderilor care desfăşoară activităţi în interiorul grupurilor şi ale căror activităţi principale se încadrează în categoriile 70.10 "Activităţi privind sediile sociale" sau 70.22 "Activităţi de consultanţă în afaceri şi management" din NACE Rev. 2.

     În ceea ce privește forma sub care se acordă ajutorul de stat, Legiutorul menționează în art. 9 din schema de ajutor de stat că acesta se acordă sub formă de granturi (asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe). Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2023. Contractele de finanţare vor fi încheiate cel târziu până pe 31 decembrie 2021.

      Nu în ultimul rând, cotele de bază de finanțare a investițiilor inițiale îmbracă noi forme, după cum urmează:

 • cotele de bază de finanţare a investiţiilor iniţiale pentru cercetare-dezvoltare sunt, per beneficiar, următoarele:
    – 50% în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;
    – 35% în regiunea Vest şi în judeţul Ilfov;
    – 15% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul Bucureşti până la 31 decembrie 2017 şi 10% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul Bucureşti în perioada 2018-2021.
 • cotele de bază de finanţare a investiţiilor iniţiale pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din cercetare-dezvoltare sunt, per beneficiar, următoarele:
    – 50% în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;
    – 35% în regiunea Vest şi în judeţul Ilfov;
    – 15% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul Bucureşti până la 31 decembrie 2017 şi 10% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul Bucureşti în perioada 2018-2021.

     Textul Schemei de ajutor de stat privind finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC), aprobate prin Ordinul nr. 3.822 din 11 mai 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 360 din 26 mai 2015, cu toate modificările la zi – AICI