Guvernul prelungeste perioada de acordare a finanțărilor pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă


În Monitorul Oficial al României nr. 703 din 05 august 2020 a fost publicată Hotararea Guvernului nr. 598/2020 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promovează dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca

 

Guvernul a decis prelungirea până la data de 31 decembrie 2023 perioada de acordare a finanțărilor pentru aceasta schema de ajutor și până în anul 2028 perioada pentru plata ajutorului de stat.

Locurile de muncă trebuie să fie create dupa depunerea cererii de acord pentru finantare și dupa demararea investiției, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia, iar fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiței trebuie mentinut pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.

Important de știut este că investiția nu este eligibilă în cazul în care intreprinderea solicitantă o demarează anterior depunerii cererii de acord pentru finanțare.

În vederea acordării ajutorului de stat sunt necesare următoarele documente:

  1. a) cerere de acord pentru finanţare;
  2. b) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului - RECOM Online, în care să se menţioneze cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate şi punctele de lucru ale întreprinderii;
  3. c) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz;
  4. d) plan de creare a locurilor de muncă;
  5. e) plan de afaceri;
  6. f) documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri;
  7. g) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;
  8. h) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;
  9. i) opis cu documentele transmise.

În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, dar există cereri de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat în bugetul alocat, dar care îndeplinesc cumulativ condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Finanţelor Publice emite proiectul acordului pentru finanţare.

Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2028 intreprinderilor care au primit acord pentru finantare, dupa efectuarea parțială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finanțare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.

Ministerul Finantelor Publice nu efectuează plata ajutorului de stat în cazul in care intreprinderea înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.