Observatorul naţional al copilului


View access
Public
Alias
observatorul-national-al-copilului
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
890
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-06-06 10:43:24
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Legea nr. 156 din 30 mai 2023 privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 484 din 31 mai 2023 și intră în vigoare începând cu 3 iunie 2023. Legea reglementează cadrul legal privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie.

     Potrivit art. 2 din lege, activitatea de prevenire a separării copilului de familie are la bază următoarele coordonate:

 1. promovarea principiului interesului superior al copilului şi a respectării drepturilor copilului;
 2. promovarea bunăstării sociale, spirituale şi morale, a sănătăţii fizice şi mentale, sub orice formă şi prin orice mijloace pentru copilul expus riscului de separare de familie;
 3. promovarea, cu prioritate, a valorilor familiale, a menţinerii în familie a copilului expus riscului de separare şi integrarea lui în comunitate;
 4. participarea copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate, şi a familiei la deciziile care îl privesc.

     Copilul este considerat în risc de separare de familie dacă familia care se ocupă cu creşterea şi îngrijirea lui se confruntă cu una sau multe dintre următoarele situaţii:

 1. situaţia economică şi condiţiile de locuit precare existente în mediul său familial şi/sau în comunitate, respectiv situaţie de risc de sărăcie monetară sau sărăcie extremă;
 2. starea de sănătate precară a unuia sau a mai multor membri ai familiei, inclusiv dizabilitatea acestora;
 3. mediul abuziv, violent existent în familie şi comportamentele la risc care pot afecta negativ relaţiile dintre adulţi, copii şi dintre adulţi şi copii.

     Copilul este considerat a fi în risc de separare şi în anumite situaţii de vulnerabilitate cu care se confruntă, cum ar fi comportamentul delincvent, părăsirea repetată a domiciliului, consumul de alcool şi de droguri, tentativă de suicid şi abandonul şcolar, chiar dacă familia care se ocupă de creşterea şi îngrijirea lui nu se confruntă cu niciuna dintre situaţiile prevăzute anterior.

     Se înfiinţează Observatorul naţional al copilului, denumit în continuare Observatorul copilului, care este un modul din cadrul unui sistem informatic dezvoltat şi administrat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, denumită în continuare ANPDCA. Observatorul copilului reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate cu mijloace informatice pentru înregistrarea de către autorităţile administraţiei publice locale a copiilor aflaţi în situaţie de risc de separare de familie.

     Din punctul de vedere al structurilor organizaţionale şi al rolurilor, în cadrul Observatorului copilului activitatea de evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc este organizată astfel:

 1. ANPDCA gestionează, administrează şi actualizează în sistemul informatizat evidenţa copiilor aflaţi în situaţie de risc, cu reşedinţa obişnuită în România, asigurând organizarea, coordonarea şi controlul metodologic al activităţii serviciilor publice de asistenţă socială;
 2. direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului coordonează şi îndrumă metodologic la nivel judeţean şi, după caz, de sector al municipiului Bucureşti activitatea de înregistrare a copiilor aflaţi în situaţie de risc;
 3. serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor gestionează şi actualizează evidenţa copiilor aflaţi în situaţii de risc, cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

     Observatorul copilului este organizat pe principiul locului de domiciliu/reşedinţă al copiilor aflaţi în situaţie de risc şi cuprinde o componentă informatizată, organizată pe 3 niveluri: central, judeţean şi local.

     Introducerea şi actualizarea datelor şi informaţiilor, precum şi, după caz, încărcarea documentelor în Observatorul copilului se realizează de către asistentul social sau, după caz, de către tehnicianul în asistenţă socială responsabil cu activitatea de prevenire a separării copilului de familie din cadrul serviciului public de asistenţă socială de la nivelul comunei, oraşului sau municipiului. Coordonarea activităţii de introducere a datelor este realizată de un reprezentant al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

     Accesul la Observatorul copilului se face prin nume de utilizator şi parolă. Fiecare utilizator al Observatorului copilului are anumite drepturi privind introducerea, modificarea şi vizualizarea datelor din baza de date. Păstrarea şi actualizarea listei utilizatorilor, precum şi acordarea drepturilor utilizatorilor Observatorului copilului privind operarea în baza de date sunt realizate de către ANPDCA. Orice modificare sau adăugare în baza de date este înregistrată automat, indicându-se utilizatorul, data şi ora la care aceasta a fost operată.

     Pe baza datelor conţinute în Observatorul copilului, ANPDCA, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pot întocmi situaţii şi rapoarte care vor fi stocate în forma în care au fost realizate, fără a exista posibilitatea modificării lor ulterioare. Pentru siguranţa şi păstrarea datelor din Observatorul copilului vor fi realizate periodic copii ale acestora pe medii de stocare securizate cu parolă de acces.

     Autorităţile administraţiei publice locale înfiinţează Observatorul local al copilului, care constă în constituirea bazei de date prevăzute la art. 16 din lege, gestionată la nivel naţional de ANPDCA, prin intermediul unui sistem informatizat, care asigură securitatea datelor înregistrate.

     Funcţiile Observatorului local al copilului sunt:

 1. colectarea sistematică a datelor cantitative şi calitative cu privire la copiii aflaţi în situaţie de risc de separare de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;
 2. monitorizarea punerii în aplicare a planurilor de servicii pentru copiii aflaţi în situaţie de risc.

    Detalii despre instituțiile și serviciile cu atribuții în activitatea de prevenire a separării copilului de familie - AICI