Locuri gratuite în tabere studenţeşti!


View access
Public
Alias
locuri-gratuite-in-taberele-studentesti
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
882
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-22 14:52:57
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șansă a emis Ordinul nr. 20.349 din 4 mai 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti. Actul legislativ se regăsește în Monitorul Oficial nr. 407 din 12 mai 2023, producându-și efectele din aceeași zi.

     Potrivit art. 2 din metodologie, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse denumit în continuare MFTES, prin Casele de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei", denumite în continuare CCS/CCSS Tei, în perioada vacanţelor studenţeşti, organizează tabere care se desfăşoară la munte, la mare şi în Delta Dunării, unde accesul se poate realiza cu mijloace de transport în comun. Taberele studenţeşti sunt organizate în cel puţin 8 (opt) serii pe parcursul vacanţelor de vară, respectiv cel puţin 2 (două) serii pe parcursul vacanţelor de iarnă. Fiecare serie cuprinde 5 nopţi de cazare, respectiv 6 zile.

     Studenţii beneficiază de locuri gratuite (cazare şi masă) în tabere, în limita locurilor repartizate, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive sau de voluntariat. De la aplicarea criteriilor anterior menţionate, sunt exceptate cazurile sociale.

     Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studenţeşti, în perioada vacanţelor de vară şi de iarnă, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, la programul de studii universitare de licenţă, la programul de studii universitare de masterat şi doctorat;
  2. sunt integralişti respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare şi au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenţilor din anul I;
  3. sunt studenţi în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 350/2006 Legea tinerilor.

     În cazul categoriilor de studenţi cazuri sociale şi studenţi care activează în cadrul CCS/CCSS Tei şi ai Federaţiilor Studenţeşti, criteriul de student integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecţie specifice. Studenţii care se află în an terminal, pot beneficia de loc gratuit în taberele studenţeşti, chiar dacă au susţinut toate examenele privind finalizarea studiilor.

     Categoriile de beneficiari ai taberelor studenţeşti sunt:

a) cazuri sociale - studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând minimum 20% (în limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităţilor;

b) studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, studenţii integralişti (studenţii care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare), iar în cazul studenţilor din anul I, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2022-2023, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activităţi în cadru organizat, al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive şi de voluntariat în pondere de minim 15% dintre aceştia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la lit.a);

c) studenţii care activează în cadrul CCS/CCSS Tei şi care s-au evidenţiat prin activităţile cultural - artistice desfăşurate. Aceştia vor fi selectaţi de către CCS/CCSS Tei pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea. Din comisie vor face parte şi studenţii din consiliile de administraţie ale CCS/CCSS Tei. Criteriile de selecţie a studenţilor beneficiari, precum şi numele beneficiarilor, facultatea şi universitatea din care provin vor fi postate pe site-urile proprii ale CCS/CCSS Tei, cel târziu cu 7 zile înaintea începerii primei serii de tabără;

d) studenţii implicaţi în acţiuni de voluntariat, activităţi şi proiecte studenţeşti, manifestări culturale, ştiinţifice şi sportive gestionate de federaţiile studenţeşti, legal constituite, pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea. Criteriile de selecţie a studenţilor beneficiari, precum şi numele beneficiarilor, vor fi postate pe site-urile federaţiile studenţeşti, cel târziu cu 14 zile înaintea începerii primei serii de tabără;

e) în situaţia în care locurile aferente beneficiarilor prevăzuţi la lit. a) de mai sus nu se ocupă, acestea vor fi redistribui beneficiarilor prevăzuţi la lit. b);

f) în situaţia în care locurile aferente beneficiarilor prevăzuţi la lit. b) şi c) nu se ocupă, după aplicarea art. 5 alin. (1) lit. e) din metodologie, acestea vor fi redistribuite beneficiarilor prevăzuţi la lit. d).

     Studenţii care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studenţeşti pot depune cererea de solicitare a unui loc în tabără, prin una dintre următoarele modalităţi:

  1. completarea şi depunerea cererii tip (anexa nr. 4 la metodologie), direct la secretariatele facultăţilor;
  2. transmiterea cererii tip prin e-mail sau prin fax, pe adresa sau numărul de telefon afişate de avizierul facultăţilor.

     Cererile, semnate de studenţi, vor fi însoţite de documentele justificative care atestă situaţia rezultatelor deosebite obţinute la învăţătură, implicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din metodologie şi vor primi un număr de înregistrare de la secretariatul facultăţii. Cererile tip, trebuie puse la dispoziţia studenţilor la secretariatele facultăţilor şi pe şite- urile acestora.   

Pentru a putea consulta procentul de distribuire a numărului de locuri în tabere, precum și alte detalii incluse în modul de acordare a locurilor de tabără în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat – click AICI