Preluarea de către autorităţile administraţiei publice locale a sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic


View access
Public
Alias
preluarea-de-catre-autoritatile-administratiei-publice-locale-a-salilor-si-gradinilor-de-spectacol-cinematografic
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
859
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-04-24 10:20:32
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Parlamentul României a emis Legea nr. 101 din 13 aprilie 2023 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia şi pentru reglementarea unor măsuri privind sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, publicată în Monitorul Oficial nr. 334 din 20 aprilie 2023. Ea își produce efectele începând cu 23 aprilie 2023.

     Unica modificare pe care legiutorul o aduce asupra Ordonanței nr. 39 din 14 iulie 2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial nr. 704 din 4 august 2005, este mențiunea conform căreia producţia unui film realizat cu ajutorul creditului pentru producţie, al sprijinului financiar automat pentru succes de public, precum şi al sprijinului pentru calitatea artistică trebuie să înceapă în maximum un an de la semnarea contractului, iar realizarea copiei standard nu trebuie să depăşească 3 ani de la acea dată.

     Cu caracter de noutate, sunt introduse de către legiutor, prin intermediul Legii nr. 101/2023, etapele procedurale necesare preluării de către autorităţile administraţiei publice locale a sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic prevăzute în anexa nr. 3 şi anexa nr. 4 la lege. Acestea sunt următoarele:

a) notificarea R.A.D.E.F. „România-Film“, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu privire la intenţia de a prelua imobilul respectiv;

b) transmiterea de către R.A.D.E.F. „România-Film“, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la primirea comunicării potrivit lit. a), a următoarelor informaţii cu privire la imobilul solicitat, fără ca enumerarea să fie limitativă:

(i) activul şi pasivul;

(ii) numărul de salariaţi;

(iii) bunurile mobile aflate în inventar;

(iv) investiţiile realizate de către şi/sau în beneficiul R.A.D.E.F. „România-Film“ între data intrării în vigoare a prevederilor art. II din Legea nr. 328/2006 şi data notificării potrivit dispoziţiilor lit. a) şi, după caz, documentaţiile tehnice necesare efectuării expertizelor;

c) notificarea R.A.D.E.F. „România-Film“ de către autoritatea administraţiei publice locale, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data primirii informaţiilor prevăzute la lit. b), cu privire la:

(i) manifestarea de voinţă privind încheierea protocolului de predare-primire a imobilului care face obiectul solicitării, în condiţiile acoperirii cheltuielilor studiilor sau expertizelor prealabile, după caz, ulterior emiterii unei hotărâri de consiliu local al comunei/oraşului/ municipiului în acest scop;

(ii) renunţarea motivată la preluarea imobilului care a făcut obiectul notificării prevăzute la lit. a), după caz.

d) întocmirea de către R.A.D.E.F. „România-Film“ a protocolului de predare-primire şi transmiterea acestuia, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării de la lit. c) pct. (i), către unitatea administrativ-teritorială în vederea semnării;

e) adoptarea de către autoritatea administraţiei publice locale a hotărârii privind încheierea protocolului prevăzut la lit. d), în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestuia de la R.A.D.E.F. „România-Film“;

f) încheierea şi punerea în aplicare a protocolului de predare-primire, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii consiliului local al comunei/oraşului/ municipiului prevăzute la lit. e).

     În cazul sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic prevăzute în anexa nr. 4 la lege , dispoziţiile de mai sus se completează cu etapele procedurale necesare evaluării imobilului în cauză, în vederea achitării contravalorii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială interesată. Astfel, procedura prevăzută anterior se aplică şi în cazul acelor săli şi grădini de spectacol cinematografic care au fost preluate de autorităţile administraţiei publice locale fără adoptarea unei hotărâri de consiliu local al comunei/oraşului/municipiului şi/sau încheierea protocolului de predare-primire cu R.A.D.E.F. „România-Film“.

     R.A.D.E.F. „România-Film“ va informa Ministerul Culturii cu privire la schimbarea situaţiei juridice a imobilelor aflate în posesia sa, respectiv cu privire la toate imobilele predate autorităţilor administraţiei publice locale, pe baza protocoalelor de predare-primire, în termen de cel mult 30 de zile de la producerea evenimentului, respectiv de la semnarea protocolului de predare-primire.

     În considerarea strategiei proprii de dezvoltare locală, autorităţile administraţiei publice locale primitoare au obligaţia de a stabili, în condiţiile legii, destinaţia, investiţiile necesare, modul de exploatare şi, după caz, obiectivele şi regulile de funcţionare a instituţiei publice care asigură exploatarea bunului imobil preluat cu respectarea procedurii prevăzute anterior, ţinând cont de situaţia bunului imobil, constatată la data semnării protocolului de predare-primire, care poate fi:

a) în funcţie de starea de folosinţă:

(i) bunuri imobile aflate în folosinţă, cu destinaţie de cinematograf sau altă destinaţie culturală/artistică sau, după caz, cu destinaţie economică/comercială;

(ii) bunuri imobile aflate în conservare/scoase din uz;

b) în funcţie de investiţiile efectuate în cazul imobilelor prevăzute la lit. a) pct. (i):

(i) bunuri imobile cu investiţii publice/private finalizate şi amortizate;

(ii) bunuri imobile cu investiţii publice/private în executare sau aflate în perioada de amortizare.

     Pentru realizarea investiţiilor necesare în imobilul preluat, inclusiv reabilitare, dotare şi/sau modernizare, după caz, fără ca enumerarea să fie limitativă, autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de un termen de cel mult 6 ani, calculat de la data:

  1. ultimului act de punere în aplicare a protocolului de predare-primire a imobilului prevăzut la alin. (7) lit. a) şi lit. b) pct. (i), fără a depăşi 6 luni de la data încheierii acestuia sau de la data intrării în vigoare a prezentei legi, după caz, în situaţia protocolului încheiat înaintea acestei date;
  2. încetării perioadei de amortizare a investiţiei sau, după caz, de la data acordării investitorului de despăgubiri de către autorităţile administraţiei publice locale, reprezentând contravaloarea investiţiei neamortizate.

     În imobilul reabilitat, autorităţile administraţiei publice locale şi/sau instituţiile publice care asigură exploatarea acestuia, după caz, sunt obligate să asigure condiţii pentru desfăşurarea de activităţi cultural-artistice, corespunzător prevederilor legale aplicabile, inclusiv difuzarea de:

  1. producţii cinematografice realizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. producţii autohtone de arhivă şi producţii cinematografice europene, după caz.

     Obligaţiile prevăzute în prezenta lege se menţin în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau a instituţiilor publice care asigură exploatarea imobilului, după caz, pentru o perioadă de cel puţin 30 de ani, calculată de la darea în folosinţă a imobilului. În situaţia în care imobilul preluat de autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile prezentei legi nu mai poate fi utilizat/reabilitat, acesta poate fi demolat şi terenul aferent poate fi utilizat pentru realizarea unui alt obiectiv de interes public, conform hotărârii consiliului local al comunei/oraşului/municipiului, cu respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute mai sus.

Pentru a consulta totalitatea dispozițiilor cuprinse în forma actualizată la zi a Ordonanței nr. 39/2005 privind cinematografia – click AICI