Protecţia arborilor remarcabili


View access
Public
Alias
protectia-arborilor-remarcabili
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
863
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-04-24 13:00:26
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Parlamentul României a emis Legea nr. 97 din 12 aprilie 2023 privind protecţia arborilor remarcabil, act legislativ publicat în Monitorul Oficial nr. 320 din 18 aprilie 2023, care intră în vigoare pe data de 20 aprilie 2023. În sensul prezentei legi, arbori remarcabili sunt arborii din afara fondului forestier naţional, inclusiv din intravilanul localităţilor, care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele caracteristici:

  1. au o circumferinţă minimă a trunchiului măsurată la 130 cm de sol în amonte conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege;
  2. au vârsta de minimum 160 de ani, stabilită în baza datelor înscrise în amenajamentele silvice sau a altor documente, precum şi a determinărilor şi măsurătorilor specifice, efectuate la data înregistrării arborelui;
  3. prezintă o valoare cultural-istorică pentru zonă şi comunitate, fiind legaţi de un eveniment istoric sau de o personalitate, de o întâmplare istorică ori de o legendă.

     Prevederile prezentei legi sunt obligatorii pentru proprietarii şi deţinătorii cu orice titlu de teren cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, inclusiv din intravilanul localităţilor, cu excepţia proprietăţilor private din intravilanul localităţilor.

     Tăierea şi valorificarea arborilor remarcabili, indiferent de proprietate, sunt permise numai în următoarele cazuri:

  1. arborele remarcabil este complet uscat, cu excepţia cazurilor în care extragerea lemnului mort este interzisă;
  2. arborele remarcabil este dezrădăcinat din cauze naturale, cu excepţia cazurilor în care extragerea arborilor doborâţi este interzisă;
  3. arborele remarcabil pune în pericol siguranţa oamenilor şi a bunurilor şi nu există altă modalitate de a reduce acest risc, în urma unei evaluări făcute de către autoritatea responsabilă.

     Marcarea pentru tăiere şi tăierea arborilor remarcabili se fac numai după evaluarea prealabilă şi cu avizul favorabil al gărzii forestiere competente teritoriale. Avizul de marcare pentru tăiere se solicită de către administratorii silvici autorităţii publice centrale pentru silvicultură. În cazul eliberării unui aviz favorabil, acesta va conţine şi termenul în care arborele va fi tăiat.

     În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor elabora şi se vor publica, prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, norme de aplicare.

     Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspund de silvicultură vor ţine o evidenţă pe judeţ şi localitate a arborilor remarcabili pentru care s-a solicitat aviz de marcare, a celor pentru care s-a eliberat aviz de tăiere, precum şi a cauzei eliberării acestui aviz.

     Art. 6 din lege prevede ca proprietarii privaţi să fie despăgubiţi, la cerere, pentru arborii remarcabili înscrişi în Catalogul arborilor remarcabili. Cuantumul şi metodologia acordării despăgubirilor sunt stabilite prin normele de aplicare prevăzute la art. 5 alin. (3) din lege.

     Administratorii silvici au obligaţia inventarierii arborilor remarcabili din afara fondului forestier. Unităţile administrativ-teritoriale, prin structurile de administrare a spaţiilor verzi, au obligaţia inventarierii arborilor remarcabili din intravilanul localităţilor.

     Persoanele fizice pot cere administratorilor silvici să inventarieze unul sau mai mulţi arbori remarcabili neidentificaţi până la acel moment de către administratorii silvici. Cererea trebuie să conţină coordonatele geografice ale arborelui sau arborilor remarcabili.

     Catalogul arborilor remarcabili trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: judeţul, proprietarul, administratorul silvic sau unitatea administrativ-teritorială care a completat catalogul, unitatea de producţie şi unitatea amenajistică, specia, circumferinţa măsurată la 130 cm de sol, înălţimea, vârsta, descrierea principalelor caractere morfologice şi cultural-istorice, dacă este cazul, precum şi, dacă a fost emis un aviz de tăiere, elementele de identificare a acestuia şi cauza eliberării acestui aviz.

Detalii suplimentare ce vizează sfera contravențiilor aplicate în caz de nerespectare a obligațiilor prevăzute în textul Legii nr. 97/2023 – AICI