Noi cercuri și discipline sportive în cadrul palatelor/ cluburilor copiilor/ cluburilor sportive şcolare


View access
Public
Alias
noi-cercuri-si-discipline-sportive-in-cadrul-palatelor-cluburilor-copiilor-cluburilor-sportive-scolare
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
715
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-09-19 13:36:24
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Procedura privind obţinerea acordului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie, aprobată prin Ordinul nr. 4.975 din 30 august 2022, a fost emisă de către Ministerul Educației. Ea își produce efectele începând cu data publicării sale în Monitorul Oficial nr. 899, mai exact data de 13 septembrie 2022.

     Palatele şi cluburile copiilor pot înfiinţa noi cercuri în domenii care nu au existat în oferta educaţională până în anul şcolar 2021-2022 inclusiv, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie.

     Cluburile sportive şcolare pot înfiinţa noi discipline sportive, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie. Pentru reprofilarea/redenumirea unui cerc se aplică în mod corespunzător prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, cu modificările ulterioare.

     Palatele, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare vor solicita acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) pentru înfiinţarea de noi cercuri, respectiv discipline sportive, până cel mai târziu la data de 15 octombrie, pentru anul şcolar următor.

     În vederea obţinerii acordului ARACIP, palatele, cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare menţionate anterior înaintează la ARACIP o cerere-tip, însoţită de următoarele documente:

  1. fişa-tip a unităţii de învăţământ, conform modelului ARACIP;
  2. rapoartele anuale de evaluare internă (RAEI) realizate de unitatea de învăţământ în ultimii 3 ani;
  3. noul proiect de dezvoltare instituţională, realizat pe termen mediu - minimum 4 ani/un ciclu şcolar;
  4. oferta educaţională curentă (document ce va constitui baza acordului şi îl va însoţi).

     Cererea şi fişa-tip se vor înainta la ARACIP în format fizic, iar documentele menţionate mai sus se vor încărca în aplicaţia calitate.aracip.eu. Cererea va fi soluţionată de ARACIP în maximum 45 de zile de la data înregistrării, prin emiterea acordului ARACIP în formatul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură sau printr-o notificare privind respingerea cererii, după caz. Acordul ARACIP se aduce la cunoştinţa palatului/clubului respectiv şi inspectoratului şcolar în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii. După emiterea acordului, ARACIP este obligată să actualizeze în mod corespunzător informaţiile cuprinse în Registrul unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate.

     Palatele, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termenele şi cu respectarea procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Pentru a vizualiza Acordul de înființare, conținut în anexa la procedura aprobată prin Ordinul nr. 4.975/2022 – click AICI