Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024


View access
Public
Alias
organizarea-si-desfasurarea-admiterii-in-invatamantul-liceal-pentru-anul-scolar-2023-2024
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
709
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-09-12 12:47:13
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Educației emite pe 31 august 2022 Ordinul nr. 5.243 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024, act ce se regăsește publicat în Monitorul Oficial nr. 876 din 6 septembrie 2022.

     Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023-2024 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012. Prevederile anterioare se aplică şi pentru admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în unităţile de învăţământ liceal particular, autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, care optează să organizeze şi să desfăşoare procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin.

     Absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare, care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024. Pentru continuarea studiilor de către aceşti absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.

     Absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2023-2024 şi care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi, dar nu au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, pot participa la procesul de admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024.

     Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile pct. I al anexei nr. 2 din Ordinul nr. 5.243/2022.

     Prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (2) şi (4) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, în cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

  1. nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;
  2. nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale;
  3. nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale;
  4. media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.

     În cazul în care la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la lit. a)-d) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

     În procesul de admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024, şedinţele/acţiunile de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, precum şi cele pentru completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora pot fi realizate în unitatea de învăţământ şi prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.). Diriginţii claselor a VIII-a au obligaţia de a informa şi a oferi consultanţă absolvenţilor clasei a VIII-a şi părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acţiuni.

     Pentru admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023-2024, inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, care susţin evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, locuri distincte în unităţile de învăţământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unităţi de învăţământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formaţiunilor de elevi. Informaţiile referitoare la locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES: condiţiile de înscriere, documente necesare şi instituţii care le eliberează, data-limită de eliberare a documentelor şi data-limită de înscriere, liceele la care sunt alocate locurile respective etc. sunt cuprinse în broşura de admitere.

     Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă, respectiv copiile certificatelor de orientare şcolară şi profesională emise de centrul judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională se depun, de către candidaţii/părinţii candidaţilor care optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES, la unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, în termenul precizat în Calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024, prevăzut în anexa nr. 1. Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă se pot elibera doar de către organizaţiile care au încheiat un protocol de colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sau care au prevăzută în statut posibilitatea de a elibera recomandări privind apartenenţa la etnia rromă.

     Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024, repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face în două etape. La repartizarea computerizată, realizată în prima etapă de admitere, participă numai elevii care au susţinut evaluarea naţională.

     Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES se face computerizat, într-o sesiune distinctă, desfăşurată înaintea etapei de repartizare computerizată, conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024, prevăzut în anexa nr. 1.

     După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situaţiile speciale prevăzute la art. 54 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă.

     Criteriul referitor la media de admitere se referă la media de admitere a ultimului admis prin repartizare computerizată şi se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării computerizate, s-au ocupat toate locurile alocate prin planul de şcolarizare la specializarea/clasa respectivă, fără a lua în considerare locurile suplimentare special acordate pentru candidaţii rromi şi pentru candidaţii cu CES.

     Prin excepţie de la prevederile art. 54 alin. (2) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale, candidaţii gemeni/tripleţi se pot redistribui de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti în clasa celui cu media mai mare sau invers fără raportarea la media ultimului admis la specializarea la care se solicită redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. În situaţia în care prin redistribuirea candidaţilor gemeni/tripleţi se depăşeşte numărul maxim de 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

     Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ liceal la care au fost admişi candidaţii se realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024. La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată „Conform cu originalul“ de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe.

     Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunţat, în scris, la locul ocupat şi candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, se repartizează în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2023-2024.

     Repartizarea candidaţilor menţionaţi mai sus în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2023-2024 se realizează de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la ordin, conform unei proceduri aprobate de aceasta, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar şi comunicată unităţilor de învăţământ. Repartizarea acestor candidaţi în clasele în care, în urma primei etape de admitere, efectivul de elevi este egal sau mai mare decât media legală de 24 de elevi se face cu respectarea criteriului referitor la media de admitere.

     După repartizarea candidaţilor menţionaţi anterior în prima etapă de admitere computerizată, după rezolvarea situaţiilor speciale şi după a doua etapă de admitere se repartizează şi absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională şi cărora nu li se poate calcula media de admitere conform pct. I al anexei nr. 2 la ordin. Repartizarea acestor absolvenţi ai clasei a VIII-a se realizează de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar şi comunicată unităţilor de învăţământ.

     Candidaţii menţionaţi art. 10 din ordin nu pot fi repartizaţi în clasele în care, în urma primei etape de admitere, efectivul de elevi este egal sau mai mare decât media legală de 24 de elevi.

     Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor care doresc să participe la admiterea computerizată în alt judeţ se realizează la unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, conform unei proceduri elaborate de Comisia naţională de admitere. Comisia naţională de admitere stabileşte, prin procedură, şi modalităţile de completare a opţiunilor şi de transmitere a fişelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date şi de comunicare a rezultatelor acestor candidaţi.

    

Calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024, prevăzut în anexa 1 la Ordinul nr. 5.243/2022 ( acesta se aplică pentru admiterea în toate unităţile de învăţământ liceal de stat, precum şi pentru admiterea în unităţile de învăţământ liceal particular, autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, care optează să organizeze şi să desfăşoare procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin) - AICI