Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică a suferit modificări!


View access
Public
Alias
ghidul-de-finantare-a-programului-privind-instalarea-sistemelor-de-panouri-fotovoltaice-pentru-producerea-de-energie-electrica-a-suferit-modificari
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
537
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-01-03 13:36:30
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Mediului a emis Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul nr. 1.287 din 5 decembrie 2018. Actul legislativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1061 din 14 decembrie 2018.

     Ghidul de finanţare a programului, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale referitoare la derularea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumit în continuare program.

     Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în vederea producerii energiei electrice şi utilizării acesteia de către consumatorii racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice.
     Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrării surplusului în sistemul energetic naţional.
     Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile.
     Indicatorul de performanţă al programului (I) îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO_2) redusă, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului, astfel:
  I = Σ^n_i=1 E_i x f,
  unde:
  f = factor emisie CO_2 (0,21337 kg CO_2/kWh conform raportului ANRE/2020);
  n = numărul de sisteme de panouri fotovoltaice instalate;
  E = energia electrică produsă de un sistem de panouri fotovoltaice (kWh)Ghidul conţine dispoziţii privind:
  a) obiectul, scopul, obiectivul şi indicatorul de performanţă al programului;
  b) condiţiile de validare a instalatorului;
  c) metodologia de analiză, selectare, aprobare a instalatorului;
  d) eligibilitatea persoanei fizice, aprobarea şi înscrierea acesteia la instalator, precum şi eligibilitatea proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
  e) implementarea şi monitorizarea proiectului aprobat.

     Art. 4 din ghidul de finanțare conține dispoziții ce vizează sursa de finanțare pentru derularea programului. Astfel, legiutorul menționează că finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, precum şi din sumele virate prin POR.

     Referitor la cuantumul finanțării, art. 5 din ghid prevede ca finanţarea să se acorde în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

     Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis, de asemenea, Ordinul nr. 2.385 din 24 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018.

     Astfel, legiutorul aduce o serie de clarificări, mai ales în sfera modalității de înscriere și rezervare a sumelor. Astfel, în vederea înscrierii în program, persoana fizică depune la instalatorul validat care a încheiat contract de participare cu AFM dosarul de finanţare, cuprinzând documentele prevăzute la art. 21 din ghidul de finanțare.

     Instalatorul validat procedează la identificarea solicitantului şi analiza conformităţii documentelor prezentate cu condiţiile impuse prin ghid. După parcurgerea procedurii de mai sus, instalatorul validat întocmeşte lista solicitanţilor, care cuprinde minimum următoarele informaţii: numele, prenumele, CNP ale solicitantului, judeţul în care se va amplasa sistemul de panouri fotovoltaice şi regiunea, selectată dintre cele prevăzute la art. 3 din ghid.

     Instalatorul validat transmite AFM lista solicitanţilor, în termenul şi condiţiile stabilite prin dispoziţia preşedintelui.

     În baza programării şi în condiţiile stabilite prin dispoziţia preşedintelui, instalatorul validat introduce în aplicaţia informatică, doar pentru persoanele fizice înscrise în lista solicitanţilor, documentele prevăzute la art. 21 din ghid, în format .pdf, precum şi următoarele informaţii:

 1. atributele de identificare a solicitantului;
 2. atributele de identificare a coproprietarilor/devălmaşilor;
 3. adresa unde se implementează proiectul, numărul cărţii funciare a imobilului-construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum şi numărul cadastral al imobilului respectiv.

     În situaţia în care se constată că instalatorul validat nu a introdus în aplicaţia informatică documentele şi informaţiile conform prevederilor anterioare, AFM procedează la notificarea respectivului instalator în vederea remedierii acestei situaţii.

     La momentul şi în vederea înscrierii în aplicaţia informatică a datelor prevăzute anterior,  instalatorul validat verifică, în baza de date a aplicaţiei informatice, datele de identificare (CNP) ale solicitantului/coproprietarilor/devălmaşilor imobilului-clădire pe care se doreşte implementarea/deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, în vederea respectării criteriului de la art. 19 alin. (1) lit. f) din ghid.

     Înscrierea solicitantului eligibil în program se consideră finalizată în momentul în care au fost îndeplinite cerinţele prevăzute mai sus şi aplicaţia informatică a generat un număr de înregistrare. La momentul finalizării înscrierii solicitantului, aplicaţia informatică alocă acestuia suma maximă de 20.000 lei. Suma aprobată solicitantului va fi stabilită conform cererii de finanţare.

     O altă schimbare importantă este modificarea listei de documente necesare solicitantului în vederea înscrierii. Astfel, documentele pe care le depune/transmite solicitantul la instalatorul cu care AFM a încheiat contract de participare sunt:

 1. cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la ghid;
 2. actul de identitate al solicitantului, valabil la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4) din ghid;
 3. actul de identitate al coproprietarului/devălmaşului, valabil la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4);
 4. împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul;
 5. actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4) din ghid;
 6. extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4) din ghid, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat forma tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;
 7. copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală; în situaţia în care copia cărţii funciare colective este obţinută de solicitant pe cale electronică, se depune la instalatorul validat forma tipărită a acesteia;
 8. certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4) din ghid, în original/în copie legalizată/emis în SPV;
 9. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4) din ghid, în original/în copie legalizată/emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
 10. certificatul de atestare iscal privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4) din ghid, în original/în copie legalizată/emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.

     Pentru a consulta restul modificărilor suferite de Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul nr. 1.287/2018CLICK AICI