Combaterea dopajului în sport – nouă bază legală!


     Parlamentul României a emis și publicat pe 27 decembrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 1229, Legea nr. 310 din 23 decembrie 2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport . Actul normativ intră în vigoare începând cu 30 decembrie 2021.

     Conform reglementărilor Convenţiei împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, ale Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006, şi ale Codului Mondial AntiDoping, denumit în continuare Cod, elaborat de Agenţia Mondială Anti-Doping, denumită în continuare WADA, se interzice dopajul în sport din raţiuni de natură etică şi medicală.

     În vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport la nivel naţional funcţionează Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare ANAD, şi Laboratorul de Control Doping, denumit în continuare LCD.

     Este interzis oricărei persoane să se implice în orice activitate, alta decât programele de reabilitare sau educaţie antidoping, care are legătură cu controlul doping, performanţa sportivă sau îngrijirea medicală într-un mediu sportiv, inclusiv în calitate de supervizor, atunci când această persoană:

 1. se află în perioada de suspendare pentru o încălcare a reglementărilor anti-doping, conform prevederilor Codului şi ale prezentei legi;
 2. nu intră sub incidenţa Codului, dar s-a implicat direct şi intenţionat, în ultimii 6 ani, în activităţi care ar fi constituit încălcări ale reglementărilor anti-doping, dacă acestei persoane i-ar fi fost aplicabile reglementări conforme cu Codul.

     Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport se aplică:

 • sportivilor;
 • personalului asistent al sportivilor;
 • practicanţilor sportului recreativ;
 • Ministerului Sportului şi structurilor aflate în subordinea acestuia, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Comitetului Paralimpic, federaţiilor sportive naţionale, ligilor profesioniste şi personalului angajat al acestora sau care se află în raporturi juridice cu acestea;
 • personalului angajat al ANAD, inclusiv persoanelor desemnate în organul de conducere al acesteia şi numite în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte;
 • membrilor Comisiei de audiere şi ai Comisiei de apel;
 • terţilor-delegaţi şi personalului acestora implicaţi în orice aspect al controlului doping;
 • personalului angajat al LCD;
 • persoanelor implicate în orice aspect al controlului doping;
 • organizatorilor de competiţii sportive;
 • oricărei alte persoane în raport cu care prezenta lege conferă autoritate ANAD.

     În examinarea faptelor şi aspectelor juridice ale unui caz de încălcare a reglementărilor anti-doping, jurisdicţia exclusivă aparţine organismelor de jurisdicţie sportivă, instanţa de ultim grad fiind Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

     Dopajul în sport reprezintă una sau mai multe încălcări ale reglementărilor anti-doping.

     Constituie încălcări ale reglementărilor anti-doping următoarele fapte:

 • prezenţa unei substanţe interzise sau a metaboliţilor acesteia ori a markerilor ei în proba provenită de la un sportiv. Este de datoria sportivilor să se asigure că nicio substanţă interzisă nu pătrunde în organismul lor. Sportivii sunt răspunzători pentru prezenţa oricărei substanţe interzise sau a metaboliţilor ori a markerilor acesteia, depistată în probele lor. În consecinţă, nu este necesar să se probeze intenţia, vinovăţia, neglijenţa sau folosirea cu bună ştiinţă de către sportiv pentru a stabili o încălcare anti-doping;
 • utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanţă interzisă sau o metodă interzisă. Este de datoria sportivilor să se asigure că nicio substanţă interzisă nu pătrunde în corpul lor şi că nu se utilizează nicio metodă interzisă. Prin urmare, nu este necesar să se probeze intenţia, vinovăţia, neglijenţa sau utilizarea cu bună ştiinţă de către un sportiv pentru a se stabili o încălcare a reglementărilor anti-doping privind utilizarea unei substanţe interzise sau a unei metode interzise;
 • sustragerea de la recoltarea de probe sau refuzul nejustificat sau neprezentarea nejustificată pentru recoltarea de probe a unui sportiv după înştiinţarea de către o persoană autorizată în mod corespunzător;
 • orice combinaţie de trei teste neefectuate şi/sau încălcări legate de informaţiile privind localizarea sportivilor, aşa cum sunt prevăzute în standardul internaţional pentru gestionarea rezultatelor, săvârşite într-o perioadă de 12 luni de către un sportiv dintr-un lot de testare înregistrat;
 • falsificarea sau tentativa de a falsifica oricare parte a controlului doping de către sportiv sau altă persoană;
 • posesia de substanţe sau metode interzise de către un sportiv sau o altă persoană din personalul asistent al sportivului:  
  • posesia de către un sportiv, în competiţie, a oricărei metode interzise sau substanţe interzise sau posesia de către un sportiv, în afara competiţiei, a oricărei metode interzise sau substanţe interzise care este interzisă în afara competiţiei, dacă sportivul nu dovedeşte că posesia este urmare a unei scutiri pentru uz terapeutic, acordată conform prezentei legi, sau a altei justificări acceptabile;
  • posesia de către personalul asistent al sportivilor în competiţie a oricărei metode interzise sau substanţe interzise sau posesia de către personalul asistent al sportivilor, în afara competiţiei, a oricărei metode interzise sau substanţe interzise care este interzisă în afara competiţiei, în legătură cu un sportiv, o competiţie sau un antrenament, dacă personalul asistent al sportivilor nu dovedeşte că posesia este în concordanţă cu o scutire pentru uz terapeutic, acordată în condiţiile prezentei legi sau a unei justificări acceptabile;
 • traficul sau tentativa de traficare a oricărei substanţe interzise sau metode interzise de către un sportiv sau altă persoană;
 • administrarea sau tentativa de a administra de către un sportiv sau o altă persoană orice substanţă sau metodă interzisă oricărui sportiv, în competiţie, ori administrarea sau tentativa de a administra oricărui sportiv, în afara competiţiei, orice substanţă sau metodă care este interzisă în afara competiţiei;
 • complicitatea sau tentativa de complicitate din partea unui sportiv sau a altei persoane, prin asistarea, încurajarea, sprijinirea, instigarea, uneltirea, acoperirea sau orice alt tip de complicitate intenţionată sau tentativă de complicitate care presupune o încălcare sau o tentativă de încălcare a reglementărilor anti-doping sau încălcarea prevederilor art. 107 alin. (1)-(3);
 • asocierea între un sportiv sau o altă persoană aflată sub autoritatea unei organizaţii anti-doping pe baza unui raport profesional sau de natură sportivă, pe de o parte, şi, pe de altă parte, orice membru al personalului asistent al sportivului care:
  • dacă se află sub autoritatea unei organizaţii antidoping, face obiectul unei perioade de suspendare; sau
  • dacă nu se află sub autoritatea unei organizaţii antidoping şi dacă suspendarea nu a fost dispusă printr-o procedură de gestionare a rezultatelor în temeiul Codului - a fost condamnat sau - pe baza unor proceduri penale sau disciplinare sau profesionale - a fost găsit vinovat de a fi adoptat o conduită care ar fi constituit o încălcare a regulilor anti-doping în situaţia în care acelei persoane i-ar fi fost incidente reglementări conforme cu Codul. Statutul de descalificare al unei astfel de persoane va fi în vigoare pentru perioada cea mai lungă dintre durata de 6 ani de la data deciziei de natură penală, disciplinară sau profesională sau durata sancţiunii de natură penală, disciplinară sau profesională impuse; sau
  • serveşte drept acoperire sau intermediar pentru una dintre persoanele prevăzute la pct. (i) şi (ii);
 • acţiunile unui sportiv sau ale altei persoane de descurajare sau de represalii împotriva raportării către autorităţi, cu excepţia cazului în care astfel de acţiuni reprezintă încălcarea reglementărilor anti-doping prevăzută la lit. e).

  Dovada unei încălcări a reglementărilor anti-doping în sensul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 310/2021 este reprezentată de una dintre următoarele situaţii:
  a) prezenţa unei substanţe interzise sau a metaboliţilor sau markerilor acesteia în proba A a unui sportiv, în cazul în care sportivul renunţă la analiza probei B şi proba B nu este analizată;
  b) proba B este analizată, iar analiza confirmă prezenţa substanţei interzise sau a metaboliţilor sau markerilor săi detectaţi în proba A a sportivului;
  c) proba A sau B a sportivului este împărţită în două părţi, iar analiza părţii de confirmare din proba împărţită confirmă prezenţa unei substanţe interzise sau a metaboliţilor sau markerilor acesteia identificaţi în prima parte a probei împărţite;
  d) sportivul renunţă la analiza părţii de confirmare din proba împărţită potrivit art. 2 alin. (4) lit. c) din lege.
  Prezenţa oricărei cantităţi raportate dintr-o substanţă interzisă sau a metaboliţilor sau a markerilor acesteia în proba unui sportiv constituie o încălcare a reglementărilor anti-doping conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) din lege, excepţie făcând acele substanţe pentru care este identificată în mod specific o limită de decizie în Lista interzisă sau într-un document tehnic.
  Prin excepţie, Lista interzisă, standardele internaţionale sau documentele tehnice pot stabili criterii speciale pentru raportarea sau evaluarea anumitor substanţe interzise.
     Nu prezintă relevanţă dacă tentativa de utilizare a unei substanţe interzise sau a unei metode interzise a condus la rezultatul dorit. Este suficient faptul că s-a încercat folosirea uneia dintre acestea pentru a se considera că a avut loc o încălcare a reglementărilor antidoping.
  În situaţia în care sportivului i s-a acordat o SUT în conformitate cu Standardul Internaţional pentru SUT, nu se va reţine o încălcare a reglementărilor anti-doping în sensul art. 2 alin. (2) lit. a), b), f) şi h) din lege.
     Constituie o încălcare a reglementărilor anti-doping orice acţiune prin care se ameninţă sau este menită să intimideze o altă persoană cu scopul de a descuraja acea persoană să raporteze cu bună-credinţă o presupusă încălcare a reglementărilor anti-doping sau o presupusă neconformitate cu Codul, către WADA, ANAD, o altă organizaţie anti-doping, organele de urmărire penală, un organism de reglementare sau de cercetare profesională disciplinară, un organism de audiere sau o persoană care derulează o investigaţie pentru WADA, pentru ANAD sau orice altă organizaţie anti-doping, precum şi orice represalii împotriva unei persoane care, cu bună-credinţă, a furnizat dovezi sau informaţii cu privire la o presupusă încălcare a reglementărilor anti-doping sau o presupusă neconformitate cu Codul, către WADA, către ANAD, o organizaţie anti-doping, un organ al legii, un organism de reglementare sau de cercetare profesională disciplinară, un organism de audiere sau o persoană care derulează o investigaţie pentru WADA sau o organizaţie antidoping.
  Represaliile, ameninţarea şi intimidarea prevăzute anterior includ orice faptă săvârşită, fie că fapta este lipsită de un temei de bună-credinţă, fie că aceasta constituie un răspuns disproporţionat.

Pentru a consulta totalitatea dispozițiilor ce vizează organizarea activității anti-doping la nivel național, conținute de Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sportCLICK AICI