Durata şi încetarea în condiţii normale a participării la TARGET – România – modificări!


View access
Public
Alias
durata-si-incetarea-in-conditii-normale-a-participarii-la-target-romania-modificari
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
999
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-11-19 15:33:38
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Pe 20 noiembrie 2023 intră în vigoare modificările aduse de Ordinul nr. 8 din 13 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 3/2022 privind regulile de sistem ale TARGET – România, publicat în Monitorul Oficial nr. 1039 din 16 noiembrie 2023. Astfel, termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul titlu reglementează relaţia dintre Banca Naţională a României şi participanţii la TARGET-România. Termenii şi condiţiile stabilite în Titlurile II, III, IV, V, VI şi VII se aplică în măsura în care participanţii optează pentru şi li se acordă unul sau mai multe conturi descrise în titlurile respective. Termenii şi condiţiile stabilite în Titlurile I - VII din anexă sunt menţionate în prezentul ordin în mod colectiv drept "condiţii armonizate" sau "condiţii".

     Conform art. 3 din anexa la Ordinul nr. 3/2022, TARGET este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăţi, fiind compus din toate sistemele componente ale TARGET, fiecare dintre acestea fiind desemnat drept "sistem" în conformitate cu legislaţia naţională care transpune Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare. El cuprinde sistemele de plăţi în euro care decontează în banii băncii centrale şi furnizează servicii de gestionare centralizată a lichidităţii, decontare pe bază brută în timp real pentru plăţi şi servicii pentru decontarea AS şi care asigură efectuarea plăţilor de fonduri aferente decontării instrumentelor financiare şi decontării plăţilor instant.

      Participanţii monitorizează şi administrează lichiditatea din conturile lor în conformitate cu calendarul de operare al TARGET prevăzut în Apendicele V şi efectuează reconcilierea la nivel de tranzacţie cel puţin o dată pe zi. Această obligaţie poate fi îndeplinită prin intermediul unei entităţi desemnate menţionate la articolul 7 din anexă. Participantul utilizează instrumentele furnizate de Banca Naţională a României în scopul reconcilierii conturilor, în special extrasul zilnic de cont care este pus la dispoziţia fiecărui participant. Această obligaţie poate fi îndeplinită prin intermediul unei entităţi desemnate menţionate la articolul 7 din același act. Participanţii informează imediat Banca Naţională a României în cazul în care apare o neconcordanţă în legătură cu oricare dintre conturile lor.

     Referitor la durata şi încetarea în condiţii normale a participării şi închiderea conturilor, legiutorul menționează, fără a aduce atingere prevederilor art. 25 din anexa la Ordinul nr. 3/2022, că participarea la TARGET - România este pe durată nedeterminată. Așadar, un participant poate înceta oricare dintre următoarele în orice moment, cu un preaviz de 14 zile de operare, cu excepţia cazului în care convine cu Banca Naţională a României un preaviz mai scurt:

(a) întreaga sa participare la TARGET - România, cu excepţia cazului în care participantul este o instituţie care intră sub incidenţa art. 1 din Regulamentul (UE) 2021/378 al Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2021 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (reformare) (BCE/2021/1), caz în care participantul continuă să deţină cel puţin un MCA în scopul respectării cerinţelor aplicabile privind rezervele minime obligatorii, cu condiţia ca participantul să continue să respecte art. 4 şi 5;

(b) unul sau mai multe dintre DCA, conturile tehnice RTGS AS şi/sau conturile tehnice TIPS AS ale sale;

(c) unul sau mai multe dintre MCA-urile sale, cu excepţia cazului în care participantul este o instituţie care intră sub incidenţa art. 1 din Regulamentul (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), caz în care participantul continuă să deţină cel puţin un MCA în scopul respectării cerinţelor aplicabile privind rezervele minime obligatorii, cu condiţia ca participantul să continue să respecte art. 4 şi 5 din anexă.

     Banca Naţională a României poate înceta oricare dintre următoarele în orice moment, cu un preaviz de trei luni, cu excepţia cazului în care convine cu participantul respectiv un alt termen de preaviz:

(a) întreaga participare a unui participant la TARGET - România, cu excepţia cazului în care participantul este o instituţie care intră sub incidenţa art. 1 din Regulamentul (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), caz în care Banca Naţională a României continuă să ofere cel puţin un MCA în scopul respectării cerinţelor aplicabile privind rezervele minime obligatorii, cu condiţia ca participantul să continue să respecte art. 4 şi 5;

(b) unul sau mai multe dintre DCA, conturile tehnice RTGS AS sau conturile tehnice TIPS AS ale participantului;

(c) unul sau mai multe dintre MCA-urile participantului, cu condiţia ca acesta să continue să deţină cel puţin un MCA.

     În cazul încetării participării, obligaţia de păstrare a confidenţialităţii prevăzută la art. 28 rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci ani de la data încetării participării. La încetarea participării, Banca Naţională a României închide toate conturile TARGET ale participantului în cauză în conformitate cu art. 26 din anexa la ordin, cu excepţia oricăror MCA-uri pe care participantul continuă să le deţină în conformitate cu lit. (a) sau pe care Banca Naţională a României continuă să le ofere în conformitate cu lit. (a) de mai sus.

Prevederile conținute de anexa la Ordinul nr. 3 din 8 august 2022 privind regulile de sistem ale TARGET – România, pe larg, AICI