Noi fonduri pentru HORECA: ajutor de minimis pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice


View access
Public
Alias
noi-fonduri-pentru-horeca-ajutor-de-minimis-pentru-modernizarea-si-dezvoltarea-statiunilor-balneare-si-balneoclimatice
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
948
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-21 07:53:14
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului a emis Ordinul nr. 181 din 2 august 2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice. Actul normativ a fost publicat joi, în Monitorul Oficial nr. 746 din 17 august 2023.

Schema de ajutor de minimis este implementată de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MEAT, prin intermediul Direcției generale turism (DGT) și al agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii (AIMM).

Obiectivul schemei de ajutor de minimis îl constituie stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HORECA.

Menționăm că schema de ajutor de minimis este un program multianual. Valoarea totală a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis în anul 2023 este de 15.000.000 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul MEAT, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat.

Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de minimis este cursul Băncii Naționale a României valabil la data lansării apelului de proiecte, comunicat pe site-ul instituției la data respectivă.

    Măsura de sprijin se acordă sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, în limita plafonului menționat de maximum 200.000 euro, echivalent în lei.

   Potrivit noului act normativ, pentru acordarea ajutorului sunt eligibile următoarele tipuri de acțiuni:

 • extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport al factorilor naturali de cură (ape minerale terapeutice, nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, recunoscute în baza buletinelor de analize fizico-chimice și farmacodinamice, efectuate de către Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie - INRMFB), pe care respectivele societăți comerciale le dețin;
 • construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale (amfiteatre în aer liber, trasee educative), sportive (terenuri de sport) și de agrement (piscine cu factori naturali de cură, tobogan acvatic, sanie de vară, tir cu arcul, sală de bowling, parc de aventură pentru copii și adulți, centre de echitație, centre de închiriere biciclete, trotinete, patinoar, teren de minigolf, pistă de carting, tubing de vară/iarnă, parcuri tematice) din stațiunile balneare și balneoclimatice;
 • achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
 • formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HORECA.

   De asemenea, menționăm că un beneficiar poate aplica pentru una sau mai multe acțiuni eligibile.

   Înscrierea în program în vederea obținerii grantului se face online folosind linkul https://turism.gov.ro/web/schema-balneo/.

   Persoanele care doresc să aplice vor completa formularul electronic de înscriere și vor încărca documentele justificative, respectiv:

 • cerere de înscriere (anexa nr. 1);
 • împuternicire, dacă este cazul (anexa nr. 2);
 • planul de investiții (anexa nr. 3);
 • declarațiile pe propria răspundere, conform anexelor nr. 4-6 (declarație ajutor de minimis, declarație tip întreprindere, formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate);
 • copie după cartea de identitate a reprezentantului legal și a împuternicitului, unde este cazul;
 • copie după extrasul de carte funciară la zi;
 • copie după contractul de concesiune/contractul de închiriere, dacă este cazul;
 • copie extras Registrul salariaților din aplicația Revisal de la Inspecția Muncii, emis cu maximum 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere;
 • copie după autorizația de construire (dacă este cazul);
 • dovada deținerii surselor de cofinanțare a proiectului.

   Copiile după documentele menționate trebuie să fie „Conform cu originalul“ și semnate de reprezentantul legal/împuternicit. Prin completarea, semnarea și încărcarea cererii de înscriere în cadrul formularului de înscriere, beneficiarii își vor lua angajamentul privind menținerea activității și a numărului mediu de angajați pe perioada contractuală, își vor asuma pe propria răspundere că întreprinderea nu se supune concordatului preventiv, procedurilor pentru lichidare, insolvență, faliment, dizolvare, reorganizare judiciară, executare silită, închidere operațională sau suspendare temporară a activității și că nu are decizie de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, emisă de Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței.

 

Pentru detalii legate de condițiile de eligibilitate, accesați Schema de ajutor de minimis!